Aktualności
Artykuł promocyjny
21 Lutego
Opublikowano: 2024-02-21

Zostań ekspertem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poszukuje osób posiadających umiejętności i kwalifikacje do uczestnictwa w działaniach instytucji w największym programie wsparcia innowacyjności w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027. Centrum zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych do nawiązania współpracy – trwa nabór na ekspertów programu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako kluczowy ośrodek wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, Centrum współpracuje z ekspertami z Polski i z zagranicy, którzy merytorycznie wspierają działalność instytucji. Obecnie NCBR prowadzi nabór na ekspertów, którzy mieliby uczestniczyć w ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, rozpatrywać protesty, opiniować zmiany w projektach czy monitorować postępy w realizacji projektów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Eksperci, a w szczególności ich wiedza, doświadczenie i opinie, są istotnym elementem procesu tworzenia innowacji przez polskich przedsiębiorców i naukowców. Mają decydujące znaczenie dla przyznania, wstrzymania lub zmiany finansowania projektów. Z tego względu zależy nam na najwyższej jakości pracy ekspertów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym – powiedział Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do grona ekspertów NCBR mają możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w procesie tworzenia innowacji poprzez realny wpływ na rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki i nauki. Otrzymują zaświadczenie o współpracy z NCBR oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kto może zostać ekspertem?

Zainteresowani statusem eksperta FENG, w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień, mogą ubiegać się o status eksperta branżowego, eksperta finansowego lub w obu tych zakresach. Każdy aplikujący musi posiadać co najmniej wykształcenie wyższe oraz wiedzę i udokumentowane doświadczenie zawodowe (znajomość nowoczesnych technologii stosowanych na świecie umożliwiające ocenę potencjału rynkowego i innowacyjności; problematyki ochrony własności intelektualnej; realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych) w dziedzinie, do oceny której aplikuje. Musi również spełnić wymagania formalne jak np. korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych czy nie pozostawanie w stosunku pracy z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucją Zarządzającą FENG. Niezbędne jest również posiadanie aktywnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Elektroniczna aplikacja

W pierwszej kolejności, każdy kandydat musi zarejestrować się w systemie InfoExpert, podając wymagane informacje wraz z dokumentacją poświadczającą wykształcenie oraz doświadczenie. Następnie należy wykonać obowiązkowe szkolenia e-learningowe (3 szkolenia antykorupcyjne CBA, podstawowe szkolenie NCBR „Kim jest ekspert NCBR?” oraz szkolenie z zakresu oceny w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027). W kolejnym etapie Komisja Kwalifikacyjna FENG weryfikuje każdą kandydaturę pod kątem formalnym i merytorycznym na bazie kryteriów określonych w regulaminie naboru. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, kandydaci otrzymają zaproszenie do podpisania Umowy ramowej FENG, na bazie której będą mieli możliwość wykonywania zadań zleconych przez NCBR. Po podpisaniu umowy, każda osoba wpisywana jest do dostępnego publicznie Wykazu Ekspertów FENG, znajdującego się na stronie internetowej NCBR.

Nabór na ekspertów FENG ma charakter ciągły i trwa do momentu opublikowania informacji o jego zakończeniu (nie później niż 2 tygodnie przed jego zakończeniem), nie dłużej jednak niż do końca okresu wyboru projektów do dofinansowania w ramach FENG. Wszelkie niezbędne informacje nt. naboru (regulamin naboru, wzór umowy, obowiązujące wytyczne dla ekspertów) znajdują się na stronie gov.pl/ncbr.

NCBR nr 2 2024 belka FENGnew

Dyskusja (0 komentarzy)