Aktualności
Badania
15 Lutego
Opublikowano: 2019-02-15

Cztery zespoły z Polski wśród laureatów konkursu HERA

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area) – poinformowało Narodowe Centrum Nauki. W konkursie Public Spaces: Culture and Integration in Europe złożono 203 międzynarodowe wnioski badawcze, z których 20 otrzymało finansowanie w wysokości ponad 18 milionów euro.

HERA to międzynarodowe konsorcjum instytucji z różnych krajów zajmujących się finansowaniem badań humanistycznych. W rozstrzygniętym konkursie mogli wziąć udział naukowcy z 24 krajów. O środki ubiegały się konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych z różnych krajów, w tym pozaakademickich, np. muzeów, organizacji pozarządowych i mediów. Polscy naukowcy uczestniczyć będą w czterech projektach:

  • BESTROM (Beyond Stereotypes: Cultural Exchanges and the Romani Contribution to European Public Spaces, Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną) z udziałem partnerów z Finlandii (Uniwersytet Helsiński), Hiszpanii (Uniwersytet Sewilski) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Liverpoolu); kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Anna Piotrowska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt ma na celu zbadanie wkładu Romów w rozwój europejskiej kultury. Polski zespół zajmie się ich udziałem w muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem ich miejsca w przestrzeni miejskiej europejskich metropolii zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Oprócz m.in. Austro-Węgier czy Cesarstwa Rosyjskiego naukowcy przyjrzą się też wątkowi cygańskiego flamenco w Hiszpanii.

  • HCPubS (Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe, Opieka zdrowotna jako Przestrzeń Publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie) z udziałem partnerów z Chorwacji (Uniwersytet w Rijece), Niemiec (Universität Ulm) i Słowenii (Uniwersytet Lublański); kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. Paweł Łuków z Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowcy z dziedziny medycyny, nauk humanistycznych, prawa medycznego, bioetyki, filozofii, antropologii i etnologii przyjrzą się niezbadanemu dotąd w sposób systematyczny problemowi nierównego dostępu do usług zdrowotnych dla różnych grup ludności w czterech krajach, z których pochodzą beneficjenci projektu.

  • FestiVersities (European Music Festivals, Public Spaces, and Cultural Diversities, Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa) z udziałem partnerów z Danii (Uniwersytet Południowej Danii w Odense), Holandii (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie), Irlandii (The Irish World Academy of Music & Dance) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Bristolski); wartość projektu 1,2 mln euro; kierownikiem polskiego zespołu jest dr Karolina Golemo z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy zbadają, w jaki sposób zarządza się, prezentuje i negocjuje znaczenie różnorodności kulturowej w kontekście festiwali muzycznych, biorąc pod uwagę perspektywę różnych aktorów: organizatorów, przedstawicieli obsługi festiwalowej, artystów, publiczności i miejscowej wspólnoty.

  • en/counter/points (en/counter/points: kontakt, kultura i (re)negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej) z udziałem partnerów z Holandii (Universiteit van Amsterdam), Niemiec (Zentrum fuer Zeithistorische Forschung), Wielkiej Brytanii (Newcastle University) i Włoch ( Politecnico di Milano); kierownikiem polskiego zespołu jest dr Grażyna Szymanska-Matusiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach projektu analizie poddane zostaną relacje pomiędzy oficjalnymi i nieoficjalnymi praktykami, procesami i dyskursami, w ramach których (re)negocjonowana jest kategoria przynależności w zróżnicowanej kulturowo Europie. Realizowane w Polsce badania skupią się wokół roli odgrywanej przez religijne instytucje migranckie: cerkwie, kościoły, meczety i pagody, w procesie negocjowania przez migrantów własnej miejsca w przestrzeni publicznej. 

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)