Aktualności
Badania
24 Maja
Opublikowano: 2019-05-24

Instytut Energetyki – publikacja w piśmie „Energy”

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie „Energy” ukazał się artykuł pt. „CFD analysis of natural gas substitution with syngas in the industrial furnaces”, którego autorami są mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog, dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska z Zakładu Procesów Cieplnych, CPC Instytut Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Publikacja dotyczy badań, których celem było określenie możliwości częściowego zastąpienia gazu ziemnego jako paliwa używanego w piecach podgrzewczych przez gazy syntezowe, uzyskiwane np. w procesie zgazowania biomasy lub będące ubocznym produktem prowadzenia procesów przemysłowych. Modelowano wpływ użycia wybranych paliw na przebieg nagrzewania wsadu, a także efekty zastosowania różnych sposobów dostarczania i spalania paliwa. W pracy posłużono się przykładem pieca używanego w sektorze stalowym. Analizę dopuszczalności stosowania nowych sposobów ogrzewania oparto na kryterium równomiernego nagrzewania oraz efektywności wymiany ciepła. Określono także możliwe do uzyskania ograniczenia emisji CO2, co ma szczególne znaczenie ze względu na energochłonność gałęzi przemysłu związanej z metalurgią.

Publikacja przedstawia wyniki uzyskane w toku realizacji prac w ramach projektu VULKANO, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Artykuł związany jest także z realizowanym na Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Energetyki doktoratem wdrożeniowym.

JK

(Źródło: IE)

Dyskusja (0 komentarzy)