Aktualności
Badania
22 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-02-22

Jak zmniejszyć wpływ zanieczyszczenia światłem i hałasem na środowisko?

Politechnika Gdańska została partnerem międzynarodowego konsorcjum w nowym projekcie PLAN-B. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków programu „Horyzont Europa”. Na czteroletnie, multidyscyplinarne badania konsorcjum, któremu przewodzi Uniwersytet w Gandawie, otrzymało ponad 2,3 mln euro. W projekcie biorą udział uczelnie z Hiszpanii, Szwecji, Polski, Niemiec i Belgii. Nasz kraj reprezentuje Politechnika Gdańska.

Tempo globalnego spadku różnorodności biologicznej jest bezprecedensowe i przyspiesza. Niekontrolowany rozwój miast, wzrost liczby ludności i industrializacja niosą za sobą nierozpoznane wcześniej czynniki utraty różnorodności biologicznej, w tym zanieczyszczenie światłem sztucznym i hałasem – wskazuje dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury PG. – Unia Europejska przyjęła polityki, w tym Europejski Zielony Ład i Strategię na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030, aby umożliwić transformacyjne zmiany poprzez lepszą ochronę różnorodności biologicznej i działania w zakresie ochrony przyrody. Obecne prognozy sugerują jednak, że unijny cel w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2030 nie zostanie osiągnięty i wymagany jest plan alternatywny – dodaje badaczka.

Jak podkreśla, realizacja multidyscyplinarnego projektu PLAN-B ma zapewnić lepsze zrozumienie oraz wsparcie redukcji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe. Ponadto ma pomóc w stworzeniu warunków sprzyjających wspieraniu i udoskonalaniu działań zaplanowanych w unijnej strategii ochrony bioróżnorodności oraz w zapewnieniu nowej ścieżki prowadzącej do osiągnięcia międzynarodowych celów w tym obszarze.

Kluczowe cele projektu PLAN-B obejmują stworzenie:

  • wytycznych i podręcznika do oceny wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem, mającego na celu informowanie przy podejmowaniu decyzji środowiskowych;
  • ogólnodostępnej bazy danych na temat wpływu światła sztucznego i hałasu na różnorodność biologiczną;
  • modeli czasoprzestrzennych do oceny wpływu hałasu i światła sztucznego na różnorodność biologiczną lądu i usługi ekosystemowe, w tym w skali europejskiej;
  • innowacyjnych rozwiązań zapobiegających i łagodzących skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem;
  • zaleceń dotyczących udoskonalenia ram prawnych i politycznych w celu ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na różnorodność biologiczną na lądzie;
  • zrównoważonych wspólnot praktyków (CoP), skupionych wokół kluczowych grup zainteresowanych stron, na temat wpływu światła i hałasu na różnorodność biologiczną na lądzie.

W ramach realizacji projektu przewidziano współpracę z partnerami z Europy i świata (m.in. z Brazylii), kluczowymi sieciami (np. Biodiversa+) oraz z  zespołem realizującym siostrzany projekt Aquaplan, dotyczący różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych. W projekt zaangażowani są także naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Skupimy się na ocenie istniejących metod zapobiegania oraz łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem, aby chronić bioróżnorodność i ekosystemy. Na podstawie zidentyfikowanych luk i potrzeb, nasz zespół opracuje innowacyjne rozwiązania regulacyjne, społeczne, środowiskowe, planistyczne i technologiczne – mówi dr inż. Paweł Tysiąc. –  Te strategie zostaną zastosowane i przetestowane w wybranych lokalizacjach pilotażowych w różnych środowiskach geograficznych, aby ocenić ich skuteczność. Rezultatem tych działań będzie opracowanie wytycznych dotyczących zapobiegania i łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem, które mają stanowić wsparcie zarówno dla rządów, jak i praktyków w implementacji tych strategii na szerszą skalę.

Na polską część badań przeznaczono ponad 425 tys. euro. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)