Aktualności
Badania
01 Października
Opublikowano: 2019-10-01

Laureaci konkursu BEETHOVEN LIFE 1

Prawie 11,5 mln zł otrzymają polskie zespoły współpracujące z niemieckimi naukowcami na realizację badań w zakresie nauk o życiu. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło premierową odsłonę konkursu BEETHOVEN LIFE 1.  

Konkurs organizowany jest we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. W pierwszej edycji tego konkursu do finansowania skierowano dziesięć spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 11 448 523 zł.

– Dzięki konkursowi BEETHOVEN LIFE oferta dla polskich naukowców współpracujących z niemieckimi zespołami badawczymi stała się kompletna. W pierwszej edycji badacze złożyli aż 70 wniosków, co potwierdza, że rozszerzenie tej formuły polsko-niemieckiej współpracy o projekty z zakresu nauk o życiu było dobrą decyzją – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

BEETHOVEN LIFE 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Najwięcej aplikacji otrzymało finansowanie w panelu NZ 2 obejmującym podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym oraz w panelu NZ 1 poświęconym genetyce i genomice. Najwyższe finansowanie – ponad 1,6 mln zł – otrzymał projekt, który będzie realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół prof. dr. hab. Artura Jarmołowskiego zbada nowe powiązania U1 snRNP i poliadenylacji. Wydział Biologii wielkopolskiej uczelni, podobnie jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, może się pochwalić dwoma laureatami. Beneficjentami konkursu zostali także naukowcy z: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

W ramach konkursu BEETHOVEN LIFE naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa w konkursie BEETHOVEN LIFE 1

Dyskusja (0 komentarzy)