Aktualności
Badania
24 Listopada
Warsztaty: „Dobre samopoczucie psychiczne” w Krzemieńcu, fot. Nadiya Hapon
Opublikowano: 2023-11-24

Na pomoc pomagającym

Jak skutecznie pomagać, aby nie tracić motywacji oraz chronić się przed nadmiernym stresem i wypaleniem – odpowiedzi na to pytanie szukają badaczki z katowickiej filii Uniwersytetu SWPS oraz Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Efektem ich prac będą praktyczne rekomendacje dla organizacji pozarządowych i samorządów na temat tego, jak dbać o dobrostan wolontariuszy i ich wspierać.

Po eskalacji wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku tysiące ludzi bezinteresownie włączyło się w niesienie pomocy humanitarnej uchodźcom oraz osobom, które pozostały na terenach objętych działaniami wojennymi. Co kierowało wolontariuszami? Co motywowało ich do poświęcenia swojego czasu i nierzadko zasobów finansowych? Jak aktywność wolontaryjna odbiła się na ich zdrowiu psychicznym? To przedmiot badań w ramach projektu realizowanego przez dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, filii w Katowicach oraz prof. dr hab. Nadiyę Hapon z Wydziału Filozofii i Psychologii Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Nasze badania dotyczą konsekwencji udzielania wsparcia uchodźcom wojennym z Ukrainy dla zdrowia psychicznego wolontariuszy, a także psychologicznych i społecznych intencji podejmowania wolontariatu. Wcześniejsze publikacje pokazywały, że w pierwszym inicjalnym etapie do oferowania usług wolontariackich skłaniają ludzi przede wszystkim cechy ich osobowości oraz wyznawane wartości. W naszej pracy, do zbadania źródeł motywacji zastosowałyśmy narzędzie, które pozwala zidentyfikować kilka różnych indywidualnych i społecznych funkcji wolontariatu. Są to m.in. chęć zdobycia doświadczenia związanego z karierą, działanie dla osobistego wzmocnienia i rozwoju psychologicznego, ochrona czyli zmniejszenie własnych negatywnych uczuć lub problemów osobistych, działanie zgodnie z ważnymi wartościami osobistymi, takimi jak altruizm i humanitarna troska o innych, działanie w celu wzmocnienia lub tworzenia relacji społecznych oraz postępowanie zgodne z zasadami wyznawanej religii – wyjaśnia prof. Agata Chudzicka-Czupała.

Badanie to zostało przeprowadzone wśród ponad 1000 osób, udzielających wsparcia uchodźcom w Polsce i w Ukrainie. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie pewnych różnic w motywacjach między polskimi i ukraińskimi wolontariuszami. Ukraińscy wolontariusze częściej starali się poprzez wolontariat zmniejszyć negatywne uczucia, wzmocnić sieci społeczne i realizować wartości religijne. Wolontariusze z obu krajów działali w imię wyznawanych wartości osobistych, a ich motywacja do pracy na rzecz uchodźców wojennych nie była związana z chęcią rozwijania kariery zawodowej.

Czy pomaganie może wywołać negatywne emocje?

Badanie przeprowadzone przez naukowczynie dotyczyło także zdrowia psychicznego wolontariuszy.

Nie można abstrahować od możliwych negatywnych konsekwencji wolontariatu, takich jak silne zmęczenie fizyczne, duża ilość czasu poświęcanego na działania wolontaryjne, nałogi, zaniedbywanie własnych potrzeb, brak snu, doświadczanie negatywnych emocji związanych np. z niemożnością przyniesienia ulgi innym czy konfliktami interpersonalnymi w zespole, brak satysfakcji z działania, ogólny niepokój, a nawet myśli samobójcze. Dotychczas niewiele było prac, które koncentrowałyby się na psychologicznych konsekwencjach udziału w wolontariacie świadczonym ofiarom wojny. Dlatego nasze badanie pozwala uzupełnić tę lukę – zaznacza prof. Nadiya Hapon.

Badaczki sprawdzały nasilenie depresji (apatii, obniżenia poczucia własnej wartości, rezygnacji z zainteresowań), lęku i stresu w związku z udziałem w wolontariacie na rzecz uchodźców. Interesowało je subiektywne nasilenie stresu pourazowego u wolontariuszy oraz podejmowane przez nich strategie radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z przewidywaniami, wolontariusze z Ukrainy znacząco częściej doświadczali depresji, lęku i stresu pourazowego niż wolontariusze działający w Polsce, jednak i tu procent osób, które doznały negatywnych konsekwencji był wysoki. Wskaźniki stresu i stresu pourazowego, szczególnie intruzji, np. powracających obrazów i wspomnień trudnych sytuacji, obrazów matek z dziećmi, starszych ludzi, zmuszonych do ucieczki, czy pobudzenia emocjonalnego, a także depresji były całkiem znaczące – wskazuje prof. Agata Chudzicka-Czupała.

Warsztaty i poradnik

Psycholożki szukają także związków pomiędzy motywacjami do podejmowania aktywności wolontaryjnej a negatywnymi, psychologicznymi jej konsekwencjami. Badania, współfinansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie DLA UKRAINY, mają nie tylko wymiar poznawczy.

Wierzymy, że nasze prace będą istotnym krokiem w kierunku budowania systemu dbałości o dobrostan wolontariuszy. Możemy pochwalić się już kilkoma wymiernymi efektami naszego projektu. W Ukrainie odbyły się dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to cykl warsztatów dla ukraińskich wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych korzystających z wolontariuszy, które miały miejsce w kwietniu w Kijowie, Tarnopolu, Krzemieńcu i Lwowie, ze zdalnym udziałem wolontariuszy z Zaporoża, czyli miasta będącego pod nieustannym ostrzałem rosyjskiej armii. Drugim znaczącym wydarzeniem była ukraińsko-polska konferencja naukowa «Psychologia w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej», która odbyła się we Lwowie w maju. Oprócz tego wydaliśmy poradnik dla wolontariuszy w języku ukraińskim na temat radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami – relacjonuje prof. Nadiya Hapon, której zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną, psychologię osobowości oraz badania zdrowia psychicznego człowieka w czasie wojny.

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Podobne trzy warsztaty dla wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych z Polski odbyły się w Katowicach.

Kolejnym ważnym efektem projektu jest dedykowana mu strona internetowa, prowadzona na serwerze Uniwersytetu SWPS w językach ukraińskim i polskim. Opublikowany zostanie na niej raport z wynikami naszych badań wraz z kluczowymi rekomendacjami dla wolontariuszy, organizacji i samorządów. Na stronie dostępne będzie także narzędzie diagnostyczne do badania motywacji i predyspozycji do udziału w wolontariacie osób zainteresowanych taką aktywnością oraz dodatkowo do badania nasilenia stresu związanego z udziałem w dotychczasowych działaniach wolontaryjnych i stosowanych strategii radzenia sobie z nim. Korzystanie z tego narzędzia umożliwi organizacjom i wolontariuszom wgląd w źródła ich motywacji oraz poznanie ich psychologicznych zasobów. Celowe wydaje się również okresowe badanie wolontariuszy, np. podczas rekrutacji do określonych zadań. Całość strony będzie stanowić kompendium wiedzy, które pozwoli zwiększyć dbałość o motywację i kondycję psychiczną osób pomagających innym. Konsekwencją tego będzie wzmocnienie długotrwałego zaangażowania w wolontariat, co przełoży się na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla prof. Agata Chudzicka-Czupała, psycholog pracy i organizacji oraz psycholog zdrowia, która bada uwarunkowania dobrostanu ludzi i skutecznego działania w sytuacjach trudnych.

Na realizację projektu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczyła 268 800 zł. Finansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy i obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia wnioskodawców, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

W ramach programu DLA UKRAINY przyznano dotychczas 9 grantów. Informacja o terminie kolejnego naboru zostanie ogłoszona w przyszłym roku. FNP prowadzi także specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której można się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY. Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z FNP ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)