Aktualności
Badania
19 Września
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2023-09-19

Naukowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg bada zespół naukowców z Politechniki Białostockiej. To element projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt INREH („Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania”) realizowany jest przez konsorcjum, któremu przewodzi Politechnika Krakowska. Podstawowym celem jest określenie efektywnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwiązań prowadzących do obniżenia poziomu hałasu od ruchu samochodowego przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich wykonania i utrzymania. W przedsięwzięciu uczestniczą także cztery inne politechniki: z Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia i Białegostoku. Naukowcy tej ostatniej uczelni prowadzą analizę porównawczą hałaśliwości nawierzchni z uwzględnieniem rodzaju i prędkości pojazdów samochodowych pod kątem oceny klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i prognozowania jego poziomu.

Obecnie stosowane współczynniki nie uwzględniają nowych technologii budowy górnych warstw nawierzchni drogowych oraz pojazdów o napędzie elektrycznym – podkreśla prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Innowacyjnością zadania jest opracowanie i wdrożenie współczynników korygujących poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych różnych kategorii (w tym także pojazdów o napędzie elektrycznym) w zależności od charakterystyki nawierzchni, zarówno w zakresie całkowitego poziomu dźwięku, jak i jego widm w odniesieniu do nawierzchni referencyjnej – dodaje.

Ma to związek z Dyrektywą Komisji UE 2015/996, ustanawiającą stosowanie metody CNOSSOS-UE jako podstawowej do prognozowania i oceny hałasu w środowisku. Badania poziomu hałasu toczenia pojazdów samochodowych będą wykonywane przez zespół drogowców z Politechniki Białostockiej metodą statystycznego przejazdu (Statistical Pass-By method, SPB), a w odniesieniu do pojazdów o napędzie elektrycznym metodą kontrolowanego przejazdu (Controlled Pass-By method, CPB). Odcinki testowe zostaną wyznaczone na nawierzchniach o różnej charakterystyce, zarówno asfaltowych, jak i betonowych, na terenie całego kraju. W ramach pomiarów terenowych będą ustalone wartości maksymalnego poziomu hałasu toczenia różnych kategorii pojazdów samochodowych w zależności od prędkości jazdy i charakterystyki nawierzchni drogowej. Na realizację tego zadania PB otrzymała ponad pół mln zł.

Katedra Geotechniki, Dróg i Geodezji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej posiada specjalistyczną aparaturę zarówno do pomiaru poziomu dźwięku, parametrów ruchu samochodowego jak i cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych. Ważnym praktycznym aspektem badań i analiz planowanych do wykonania przez zespół drogowców z podlaskiej uczelni będzie opracowanie metodyki do oceny zgodności właściwości akustycznych nowych i użytkowanych nawierzchni drogowych z założeniami projektowymi i
wymaganiami środowiskowymi do wykorzystywania przez zarządców dróg samochodowych.

Projekt INREH finansowany jest z programu „Rozwój Innowacji Drogowych – RID”. Na dwuletnie działania konsorcjum otrzymało blisko 2,4 mln zł (50% dofinansowanie NCBiR i 50% dofinansowanie GDDKiA). Zadania wskazane do realizacji w projekcie obejmują takie problemy, jak: aktywne metody ochrony przed hałasem, zieleń jako element łagodzący oddziaływanie hałasu drogowego, ekrany akustyczne – ich rodzaje oraz skuteczność, trwałość akustyczna i techniczna, wpływ nawierzchni drogowych na ograniczenie poziomu hałasu w otoczeniu dróg samochodowych, problemy hałasu od urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych, redukcja poziomu hałasu oraz procedury doboru możliwych do zastosowania zestawów powyższych rozwiązań obniżających poziom hałasu zarówno w warunkach pełnej jak i ograniczonej dostępności terenu.

MK, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)