Aktualności
Badania
22 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-22

O równości płci w nauce

Wypracowanie narzędzi służących usuwaniu barier w rekrutacji oraz utrzymaniu i rozwoju karier kobiet-naukowczyń – to jedno z zadań projektu ATHENA finansowanego z programu Horyzont 2020. Biorą w nim udział badaczki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W projekt zaangażowanych jest dziesięć podmiotów ze Słowenii, Rumunii, Hiszpanii (lider), Włoch, Słowacji, Bułgarii i Portugalii. Jedynym przedstawicielem Polski w tym konsorcjum jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, który otrzymał blisko 144 tys. euro z prawie dwumilionowego budżetu projektu. Zadaniem uczestników jest analiza oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału badawczego instytucji naukowych Unii Europejskiej (organizacji badawczych, uniwersytetów oraz organizacji finansujących badania) w oparciu o zrównoważoną politykę wobec równości płci w nauce.

Jednym z głównych celów UE jest eliminacja wszelkich rodzajów dyskryminacji związanych z płcią. Pomimo dużej liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentek, niewiele z nich podejmuje karierę naukową. Odsetek kobiet wśród kończących studia w UE to 60%, ale wśród ogółu naukowców stanowią one zaledwie 1/3. Uczestnicy projektu ATHENA zajmą się nierównowagą płci w procesach decyzyjnych i doprowadzą do zmiany kulturowej potrzebnej do uniknięcia praktyk dyskryminacyjnych poprzez wdrożenie planów równości płci w 6 organizacjach prowadzących badania i 2 organizacjach finansujących badania – czytamy w opisie projektu.

Jak dodają jego autorzy, chodzi o instytucje z krajów, m.in. naszego regionu, które wykazują jedne z najniższych wskaźników równości płci w UE. Dzięki wdrożeniu Gender Equality Program ATHENA przyczyni się do uwolnienia potencjału badawczego tych organizacji, pomagając tym samym zlikwidować przepaść innowacyjną między Zachodem a Europą Środkowo-Wschodnią. Wypracowany program będzie poprzedzony badaniami w każdym z krajów partnerskich w zakresie potencjału badawczego oraz rozwoju karier (m.in. kobiet-naukowczyń).

W badania zaangażowane są badaczki z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK: dr Ana Kaminska (kierownik merytoryczny projektu ze strony UJK), dr Monika Stelmaszczyk i dr Magdalena Molendowska.

Naszym zadaniem będzie wypracowanie oraz wdrożenie metodologii i narzędzi monitorowania jakości badań i ich realizacji, a także monitorowania jakości wdrożenia projektu. Ponadto UJK będzie ciałem doradczym dla koordynatora głównego oraz konsorcjum projektu, a także współodpowiedzialnym za koordynację całego projektu – mówi dr Ana Kaminska.

Projekt ATHENA jest pokłosiem kierowanych przez nią wcześniej projektów i przedsięwzięć międzynarodowych, jak m.in. Matches oraz Poncho. Realizacja 4-letniego przedsięwzięcia rusza 1 lutego.

MK, źródło: UJK

Dyskusja (0 komentarzy)