Aktualności
Badania
16 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-16

Od korzeni do instytucjonalnego rozwoju

Historyczne i kulturowe korzenie obecnego kształtu polityki i gospodarki w Polsce i na Białorusi zbadają naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z naukowcami”. 

Białoruś i Polskę – kraje leżące na styku Europy Wschodniej i Zachodniej, mające wspólną historię i w wielu aspektach podobną, choć zarazem różną kulturę, cechuje odmienność systemów politycznych i gospodarczych. Czy kluczem do zrozumienia ich teraźniejszości jest przeszłość? Jak głęboko polityka i ekonomia obu krajów jest zakorzeniona w kulturze? Autorzy międzyuczelnianego polsko-białoruskiego projektu zbadają historyczne i kulturowe korzenie obecnego kształtu polityki i gospodarki w tych państwach oraz spróbują nakreślić kompleksowy, instytucjonalny portret obu krajów.

W ramach projektu „Białoruś i Polska. Od historycznych korzeni systemów polityczno-gospodarczych do planowania instytucjonalnego rozwoju” scharakteryzowana zostanie mentalność współczesnych Białorusinów i Polaków odnosząca się do zachowań w sferze politycznej i gospodarczej. Studia te pozwolą prześledzić tworzenie się instytucji (formalnych i nieformalnych norm ludzkich zachowań), a następnie specyficznych dla obu krajów matryc instytucjonalnych. Na tej podstawie wskazane zostaną obszary pożądanych zmian podnoszących efektywność systemów społecznych oraz narzędzia służące do ich przeprowadzenia, uwzględniające specyfikę instytucji formalnych i nieformalnych w obu krajach (Institutional Planning). Efektem projektu będzie zestaw narzędzi służących do wyboru strategicznych celów nowoczesnego rozwoju, szczególnie w obszarze działania ministerstw edukacji i polityki społecznej.

Projekt sytuuje się w obszarze nauk społecznych, a ściśle ekonomii. Do jego realizacji wykorzystane zostaną teoria i narzędzia nowej ekonomii instytucjonalnej, badającej wpływ polityki, kultury i historii na procesy gospodarcze, a szczególnie osiągnięcia teoretyczne m.in. takich badaczy jak D.C. North, O. Williamson, D. Acemoglu, J. Robinson, J. Wilkin, R. F. Inglehart. Dotychczas nie było badań, które w tak kompleksowy sposób próbowałyby, z perspektywy instytucjonalnej, wyjaśnić trajektorie historycznego rozwoju Polski i Białorusi. Wyniki badań dostarczą istotnych wskazówek odnośnie obszarów wymagających zmian instytucjonalnych oraz kształtowania odpowiednich narzędzi i sposobów prowadzenia polityki dostosowanej do mentalności obywateli.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu NAWA „Solidarni z naukowcami” w Katedrze Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przez prof. Aliaksandrę Sidaravą oraz dr. hab. Andrzeja Pieczewskiego.

Aliaksandra Sidarava, prof. Uniwersytetu Państwowego w Mińsku – obecnie stypendystka programu NAWA „Solidarni z Białorusią” – jest badaczem w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej i rozwoju gospodarczego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą instytucji nieformalnych, ich wpływu na funkcjonowanie instytucji formalnych oraz rozwoju instytucjonalnego. Jest autorką monografii i szeregu artykułów w czasopismach naukowych na ten temat. Dobrze zna podejście interdyscyplinarne do analizy systemu instytucjonalnego.

Dr hab. Andrzej Pieczewski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ działa w obszarze ekonomii instytucjonalnej, historii gospodarczej i historii myśli ekonomicznej. Przedmiotem jego zainteresowań i badań zarazem jest wpływ sfery polityki, kultury, ideologii oraz historii na rozwój gospodarczy w długim okresie. Jest autorem wielu prac z tego zakresu. Jego ostatnia książka Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha została nagrodzona prestiżową nagrodą im. Franciszka Bujaka przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)