Aktualności
Badania
02 Marca
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2021-03-02

Pierwsze takie Centrum w Polsce

Centrum Badań Posthumanistycznych zainaugurowało działalność na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To pierwsza jednostka o takim profilu w Polsce.

Centrum Badań Posthumanistycznych ma charakter naukowy i zajmuje się badaniami z pogranicza nauk humanistycznych, środowiska naturalnego oraz nowych technologii. Celem interdyscyplinarnego zespołu badawczego jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej posthumanizmu, transhumanizmu, kultury i społeczeństwa cyfrowego oraz podmiotów pozaludzkich. Centrum ma tworzyć pomost pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi, wzmacniać więź między kulturą, sztuką i technologią.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój badań posthumanistycznych. To stulecie wraz ze zmianami klimatycznymi epoki antropocenu z jednej strony, z drugiej zaś z globalizacją, systemem sieci połączeń nie tylko na poziomie wirtualnym, ale i relacyjnym, znacząco odbiega od poprzedniej epoki – mówi dr hab. Katarzyna Ostalska, kierująca Centrum.

Dodaje, że zagadnienia, którymi zajmować się będzie jej jednostka, znajdują się na styku wielu obszarów, m.in. nauk o Ziemi i środowisku, technologii cyfrowej, bio i nanotechnologii, inżynierii genetycznej.

W tym świetle zrodziła się potrzeba wypracowania adekwatnych sposobów rozumienia i odpowiednich modeli wiedzy opartych na wielodziedzinowym ujęciu powiązań ze światem pozaludzkim, a także konieczność głębszej refleksji nad relacjami etycznymi człowieka z podmiotami nie tylko ludzkimi – tłumaczy.

Centrum ma w planach współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. W ramach swoich działań będzie organizowało konferencje, wydawało publikacje, realizowało projekty badawcze, organizowało seminaria i wykłady gościnne. Docelowo naukowcy zaangażowani w działalność nowego podmiotu chcą stworzyć nowe czasopismo naukowe.

Posthumanistyczne stanowisko badawcze umożliwia interdyscyplinarne i otwarte podejście do wielowymiarowych współzależności naszych czasów, co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko na poziomie myśli krytycznej, ale również w perspektywie epistemologicznej i ontologicznej. Uwzględniając obecny stan zaawansowania nauki i technologii oraz wiedzy na temat środowiska naturalnego, wyjście poza binarne oraz antropocentryczne podejście badawcze, zmienia nie tylko samą perspektywę badawczą, ale także poszerza dotychczasowe obszary działalności naukowej, otwierając nowe możliwości prowadzenia badań – podkreśla dr Justyna Stępień, współzałożycielka jednostki.

Centrum ma charakter otwarty, poza przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego mogą do niego dołączać inni pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego oraz ośrodków krajowych i zagranicznych. Założyciele zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców do wymiany myśli, wspólnego prowadzenia badań oraz planowania projektów – w duchu współpracy, a nie współzawodnictwa. Centrum wyznaje bowiem zasadę, że współczesna nauka nie jest jedynie dziełem pojedynczych badaczy, ale wynikiem realizacji działań zespołowych i wspólnotowych.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)