Aktualności
Badania
06 Października
Fot. Gabriela Kościuk
Opublikowano: 2021-10-06

Politechnika Białostocka odpowie na potrzeby parków narodowych

Autonomiczna kosiarka, odłownia żubra, zagospodarowanie biomasy, monitoring zanieczyszczenia wód – to przykłady rozwiązań, które Politechnika Białostocka opracuje na potrzeby czterech parków narodowych. List intencyjny w tej sprawie podpisano 5 października. 

List intencyjny dotyczący stałej współpracy między Politechniką Białostocką a parkami narodowymi: Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim oraz Wigierskim podpisano w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Współpraca będzie realizowana w wielu obszarach, począwszy od opracowania przez uczelnię innowacyjnych systemów koszenia terenów podmokłych, wsparcie techniczne w procesie zarządzania populacją żubrów, tworzenie systemów monitorowania zasobów naturalnych, po praktyki i staże studentów na terenie parków. Politechnika wspólnie z partnerami będzie rozwijać projekty naukowo-badawcze. Od lat uczelnia podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym ochrony zasobów naturalnych, dzieląc się swoją wiedzą, potencjałem naukowym oraz kształcąc m.in. na kierunkach inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, ekoenergetyka czy leśnictwo.

Ideą porozumienia ma być przede wszystkim efektywniejsza wymiana doświadczeń i rozwiązań, które byłyby przydatne w funkcjonowaniu, nie tylko wybranego jednego parku, ale również pozostałych. Parki narodowe to nasze szczególne dobro. Zatem każdemu z nas na sercu leży ich utrzymanie i rozwój. Jestem przekonana, że Politechnika Białostocka może się do tego istotnie przyczynić – wyjaśnia istotę partnerstwa dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Jak rozwiązania techniczne opracowane przez specjalistów Politechniki Białostockiej mogą przyczynić się do ochrony dziedzictwa naturalnego Podlasia?

Politechnika Białostocka to wyjątkowy zasób wspaniałej wiedzy i możliwości. W przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego liczylibyśmy na bardzo głęboką i poszerzoną współpracę związaną ze znalezieniem sposobu na poprawienie technologicznych możliwości koszenia naszych bagiennych łąk ­– mówi mgr inż. Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, który zwraca uwagę na potrzeby parku związane z zastosowaniem przyjaznych technologii dla bagiennych obszarów, będących siedliskami cennych roślin i zwierząt.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Politechnika Białostocka opracowała założenia koncepcyjne dotyczące autonomicznego pojazdu do koszenia terenów podmokłych, którego ekologiczne rozwiązania techniczne są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz Doliny Rolniczej 4.0.

Dron lecący na uwięzi nad ratrakiem będzie analizował teren, wykrywał zagrożenia i informował operatora o ewentualnych legowiskach zwierząt, zagrożeniach wynikających z występowania terenów podmokłych, grzęzawisk czy bagien. Decyzje podejmowane przez operatora sprawią, że proces agrotechniczny związany z koszeniem tych terenów będzie bezpieczny – przekonuje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Współpraca mająca na celu wykorzystanie nauki na rzecz regionalnego dziedzictwa przyrodniczego przewiduje również pomoc w zakresie restytucji żubra w Polsce. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr Michał Krzysiak dostrzega możliwości, jakie niesie za sobą wsparcie inżynieryjno-techniczne Politechniki Białostockiej w lepszym zarządzaniu największą wolno żyjącą populacją żubrów. Współpraca będzie dotyczyła obszaru północno-wschodniej Polski.

Możliwości działania Politechniki Białostockiej na rzecz parków narodowych są nieograniczone. Poza rolą eksperta i twórcy smart rozwiązań w dziedzinie ochrony przyrody, uczelnia będzie mogła również przyczynić się do promocji regionu poprzez opracowanie nowoczesnej infrastruktury turystycznej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Liczę też na to, że Narwiański Park Narodowy stanie się miejscem realizacji projektów naukowo-badawczych, które będą analizowały i pokazywały procesy przyrodnicze zachodzące na jego terenie – mówi mgr inż. Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

Z kolei Tomasz Huszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, upatruje we współpracy szansę na stworzenie przez pracowników uczelni systemu monitorowania zanieczyszczenia wody. A że korzyści będą obopólne, to studenci kilku kierunków Politechniki Białostockiej będą mogli pogłębiać swoją wiedzę w praktyce, prowadząc prace monitoringu oraz prace badawcze.

Na spotkaniu roboczym władz uczelni z dyrektorami parków narodowych i naukowcami ze wszystkich wydziałów zaproponowano, by parki narodowe wspólnie przygotowały listę problemów, które należałoby rozwiązać. To również zaowocuje proponowaniem tematów prac inżynierskich i dyplomowych, które znajdą rozwiązania zagadnień poruszanych przez parki, a jednocześnie pokażą studentom praktyczny wymiar zdobywanej przez nich wiedzy.

Wszystkie parki narodowe borykają się z problemem zagospodarowania znacznych ilości biomasy. Naukowcy z poszczególnych katedr Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku już mają pewne wypracowane koncepcje wykorzystania biomasy, także chronione patentami – od produkcji materiałów budowlanych po wykorzystanie biomasy jako podłoża do przemysłowej hodowli grzybów.

Na pewno będziemy poszukiwali różnych źródeł finansowania, żeby wspólnie realizować te działania – deklaruje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, a jednocześnie czynny konstruktor innowacyjnych maszyn. – Mamy potencjał, mamy możliwości, Państwo mają konkretne potrzeby – załóżmy konsorcjum, aplikujmy wspólnie o środki unijne.

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)