Aktualności
Badania
20 Grudnia
Źródło: www.igsegp.amu.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-20

Polscy naukowcy zbadają zainteresowanie indyjskiej kinematografii Europą

Grupa badaczy z Polski pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Stachowiaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazła się wśród zwycięzców konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych realizowane we współpracy z Indiami.

Konkurs zorganizowany został przez sieć EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), której misją jest inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii. W konkursie „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections” złożono 65 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 5 milionów euro otrzymało 6 projektów.

W zwycięskim projekcie o akronimie FilmInd uczeni z Polski we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii (University of Basel – koordynator projektu), Finlandii (Novia University of Applied Sciences), Indii (Jawaharlal Nehru University) oraz Słowenii (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts) podejmą badania nad indyjskim przemysłem filmowym jako czynnikiem nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą. Projekt stawia sobie za cel zbadanie mechanizmów, które wyjaśnią zainteresowanie indyjskiej kinematografii Europą. Indyjski przemysł filmowy wytwarza rocznie blisko 2000 filmów. Kręcone są w krajach takich jak Szwajcaria, Polska, Słowenia, a europejskie krajobrazy stanowią często istotny składnik opowieści filmowej. Coraz bardziej powszechne są również wydarzenia pogłębiające kulturowe relacje krajów starego kontynentu z Indiami. Przykładem może być choćby Indyjski Festiwal Filmowy, zainaugurowany w 2017 roku w Warszawie i Krakowie, którego celem było propagowanie kulturalnej i artystycznej wymiany między Indiami a Polską za pośrednictwem kina. Ale europejsko-indyjskie relacje filmowe często wykraczają poza sferę kina i obejmują kwestie turystyki, stosunków dyplomatycznych, a także możliwości inwestycyjnych i związanych z nimi miejsc pracy. Szczegółowe cele projektu obejmują:

  • analizę europejskich lokalizacji, w których indyjskie filmy są wytwarzane (analiza w skali całej Europy oraz w skali poszczególnych krajów),
  • identyfikację i analizę infrastruktury, która ułatwia mobilność ekip filmowych w tych lokalizacjach oraz pomiędzy lokalizacjami,
  • zbadanie mechanizmów społecznego wytwarzania przestrzeni poprzez wykorzystanie europejskich lokalizacji w kinie indyjskim,
  • analizę wpływu społecznego i ekonomicznego indyjskiej branży filmowej na lokalizacje w Europie i Indiach,
  • promocję i wsparcie rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i Indiach z wykorzystaniem indyjskiej branży filmowej.

W ocenie autorów projektów, jego rezultaty mają stanowić wkład w rozwój tzw. badań produkcyjnych (production studies), które uzupełniają tradycyjną perspektywę badawczą, uwzględniając nie tylko estetyczny wymiar dzieła filmowego, ale przede wszystkim jego uwarunkowania rynkowe i instytucjonalne. Kultura produkcji łączy nacisk na czynniki ekonomiczne, instytucjonalne i społeczne z analizą stosunków pracy i socjologii kreatywności. W związku z tym projekt określi społeczno-ekonomiczne mechanizmy decydujące o współpracy międzykulturowej między dwoma regionami i kulturami: Europą i Indiami. Pozwoli zatem rozwijać nowe nurty ekonomiki i geografii filmu. Ponadto wyniki będą stanowić wkład do debaty na temat roli kultury w rozwoju gospodarczym, w szczególności rozwoju miast i regionów. Wartość całego projektu wynosi 654 tys. euro (2,82 mln zł), w tym środki dla UAM to 189 tys. euro (816 tys. zł). Kierownikiem polskiej części projektu będzie dr hab. Krzysztof Stachowiak, a uczestnikiem – dr hab. Marcin Adamczak.

Dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Jego badania dotyczą gospodarki kreatywnej (rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju gospodarczym miast i regionów), miast kreatywnych, ekonomicznych i przestrzennych mechanizmów działania branż kreatywnych (w szczególności branży filmowej), gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjne regiony, klastry), geografii filmu i mediów audiowizualnych. Badania prowadził w Polsce, jak i za granicą, jako wizytujący pracownik naukowy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii (University of Portsmouth, University of Birmingham), Finlandii (Helsinki School of Economics), Kanadzie (University of Toronto) i USA (Clark University). Jest autorem licznych publikacji poświęconych gospodarce kreatywnej oraz roli sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów.

Dr hab. Marcin Adamczak jest filmoznawcą i krytykiem filmowym. Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi badania na temat produkcji filmowej, festiwali, dystrybucji oraz współczesnego rynku filmowego. Jest dyrektorem festiwalu filmowego Cinemaforum w Warszawie. W latach 2010 i 2011 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest laureat konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2011). Jego autorstwa są książki: „Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku” (2010), „Obok ekranu. Perspketywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu” (2014) oraz „Kapitały przemysłu filmowego: Hollywood, Europa, Chiny” (2018). Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Publikował m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „EKRANach”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP”, „Dwutygodniku” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych.

MK

Źródło: NCN, IGSEiGP

 

Dyskusja (0 komentarzy)