Aktualności
Badania
08 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-08

Ponad 100 mln euro na badania wariantów koronawirusa

Komisja Europejska uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nabór wniosków od 13 kwietnia do 6 maja.

Nadzwyczajne środki finansowe, uruchomione po raz pierwszy w ramach programu „Horyzont Europa”, uzupełnią szereg finansowanych przez Unię Europejską działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem.

W dalszym ciągu mobilizujemy wszystkie dostępne środki do walki z pandemią i wyzwaniami związanymi z wariantami koronawirusa. Musimy użyć naszych wspólnych zdolności, aby przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami, zapewniając jednocześnie prawidłowe gromadzenie i wymianę danych na wszystkich etapach – mówi Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Nowe zaproszenia uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie metod leczenia i szczepionek przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19. Zaproszenia umożliwią tworzenie dużych konsorcjów i sieci współpracy w zakresie COVID-19 z krajami spoza Europy i przyczynią się do ulepszenia infrastruktury niezbędnej do dzielenia się danymi, wiedzą fachową, zasobami badawczymi i usługami eksperckimi wśród badaczy i instytucji badawczych.

Oczekuje się, że finansowane projekty umożliwią:

  • tworzenie nowych lub korzystanie z istniejących dużych, wieloośrodkowych, regionalnych lub wielonarodowych konsorcjów, obejmujących również kraje spoza Europy, co powinno przyspieszyć rozwój wiedzy na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się wariantów;
  • kontynuowanie prac nad obiecującymi produktami leczniczymi i potencjalnymi szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, które przeszły etap przedkliniczny badań klinicznych;
  • wsparcie infrastruktury badawczej, aby przyspieszyć wymianę danych i zapewnić szybką pomoc i wiedzę fachową, co ułatwi walkę z wariantami koronawirusa i przygotowanie się na wszelkie przyszłe epidemie.

Oczekuje się, że konsorcja wybrane w ramach zaproszenia będą współpracować z innymi podobnymi inicjatywami i projektami na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, aby zmaksymalizować synergię i komplementarność oraz uniknąć powielania wysiłków badawczych.

Te zaproszenia wystosowane w sytuacji nadzwyczajnej stanowią odpowiedź na zagrożenia krótko- i średnioterminowe, a jednocześnie umożliwiają przygotowanie się na przyszłe wyzwania. Przyczynią się one do utworzenia unijnego urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia (HERA), dzięki czemu UE będzie w stanie przewidywać przyszłe pandemie i lepiej radzić sobie z nimi.

Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 13 kwietnia, a termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemie koronawirusa.

W lutym 2021 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła wprowadzenie europejskiego planu gotowości do obrony biologicznej – Inkubatora HERA – który ma na celu przygotowanie Europy na zwiększone zagrożenie związane z wariantami koronawirusa. Inkubator HERA stanie się płaszczyzną współdziałania świata nauki, przemysłu i władz publicznych i pozwoli wykorzystać wszelkie dostępne zasoby, aby umożliwić Europie reagowanie na to wyzwanie.

Od początku kryzysu, ale i na długo przed nim, Komisja zajmowała czołową pozycję w zakresie wspierania badań naukowych i innowacji oraz koordynowania europejskich i światowych badań, w tym w dziedzinie gotowości na wypadek pandemii. UE zadeklarowała 1,4 mld euro na globalną reakcję na pandemię koronawirusa, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” – poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Ogłoszone w ramach nowego programu „Horyzont 2020” nowe specjalne zaproszenia stanowią uzupełnienie wcześniejszych działań mających na celu walkę z koronawirusem: 18 projektów o wartości 48,2 mln euro na rozwój diagnostyki, leczenia, szczepionek i gotowości na wypadek epidemii; 8 projektów o wartości 117 mln euro na rozwój diagnostyki i leczenia w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych; 24 projekty o wartości 133,4 mln euro na zaspokojenie pilnych potrzeb i złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii; oraz inne środki wspierające innowacyjne rozwiązania za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)