Aktualności
Badania
12 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-12

POWER na Uniwersytecie Gdańskim

UG otrzyma ponad 18,5 mln zł na realizację projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni.

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 10 największych i najsilniejszych uczelni w Polsce, które zdobyły granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. Na realizację projektu pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” uczelnia otrzyma ponad 18,5 miliona złotych. W ramach projektu prowadzone będą między innymi nowatorskie działania służące podniesieniu kompetencji studentów i kadry akademickiej w zakresie przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, specjalistycznie szkolenia i staże, powoływanie nowych i modyfikacja dotychczasowych kierunków studiów czy rozwój informatyzacji uczelni.

Celem projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez wdrożenie nowatorskich rozwiązań służących podniesieniu kompetencji studentów (m.in. zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, informatycznych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości), nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia, wsparciu Biura Karier, usprawnieniu zarządzania uczelnią, a także poprawie dostępności programów kształcenia dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta Uniwersytetu do wejścia na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki takim działaniom jak np. opracowanie jednolitego programu dla różnych kierunków studiów, który będzie obejmował takie przedmioty jak ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna. Na wydziałach UG kształcących w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych opracowany zostanie jednolity programu obejmujący wspólne przedmioty dla każdej z nauk. Powstaną nowe kierunki studiów, przede wszystkim w języku angielskim, interdyscyplinarne, z obszaru nowych technologii i obejmujące zmiany społeczne. Modyfikowane będą kierunki już istniejące, tak aby pomóc studentom wejść na rynek pracy. Studenci będą brali udział w zindywidualizowanym pod względem potrzeb studenta i studiowanego kierunku programie warsztatów, szkoleń oraz staży. Zaplanowane zostały także działania podnoszące kompetencje i wiedzę merytoryczną pracowników Biura Karier UG m.in. z zakresu coachingu, planowania i strategii kariery, aby lepiej służyć wsparciem studentom poszukującym pracy. Zaplanowano także specjalistyczne szkolenia, w ramach których swoje kompetencje w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym i zarządzania informacją podnosić będzie kadra dydaktyczna. Kadra zarządcza i administracyjna podnosić będzie kompetencje w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zespołem, języka angielskiego, obsługi studenta, prawa administracyjnego, prawa pracy czy funduszy unijnych. Zaplanowano także usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)