Aktualności
Badania
07 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-07

Studenci UE w Poznaniu stworzyli Wskaźnik Pandemiczny

Grupa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stworzyła Wskaźnik Pandemiczny służący ocenie i porównaniu negatywnego wpływu pandemii na poszczególne państwa nią dotknięte.

Ogólny spadek gospodarczy, wysoka śmiertelność oraz powszechnie panujący niepokój społeczny – z efektami trwającej już od ponad roku pandemii koronawirusa mierzy się cały świat. Kluczowe dla oceny i porównania tych wysiłków jest odnalezienie miar odpornych na czynniki obniżające jakość danych ze źródeł wysokiej jakości. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu postanowili stworzyć takie narzędzie.

Zostało ono zbudowane w oparciu o korelację zmiennych będących różnicami w nadmiernej śmiertelności, subiektywnym mierniku szczęścia w stosunku do roku poprzedniego, wartościach przewidywanych a faktycznych wzrostu aktywności gospodarczej, stopy bezrobocia oraz salda budżetu państwa w porównaniu ze średnią. Ich artykuł pt. „Wskaźnik Pandemiczny – wielowymiarowa miara skutków pandemii COVID-19 dla krajów UE” opublikuje wkrótce Challenger – magazyn młodych ekonomistów.

Na podstawie przeglądu badań związanych z pandemią oraz obserwacji dyskusji w środkach przekazu publicznego, wyróżniliśmy trzy główne aspekty: zdrowotny, społeczny i gospodarczy – zaznaczają na wstępie autorzy.

Na potrzeby badania wykorzystano dane Eurostatu dotyczące wzrostu gospodarczego oraz tzw. excess mortality, czyli różnicy zgonów zaobserwowanych a przewidywanych w roku badanym. W celu uzyskania wartości prognozowanych sięgnięto po dane z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanego w październiku 2019 roku, a więc nie uwzględniającego faktu wystąpienia stanu pandemii. Dane na temat salda budżetu państwa uzyskano z raportu Parlamentu Europejskiego z marca 2021 roku, uwzględniającego pełny zakres danych, który porównano z uśrednioną wartością dla poprzednich 5 lat.

Uzyskane z obliczeń w oparciu o utworzony wzór rezultaty zostały posegregowane w cztery grupy:

  • I grupa – wartość wskaźnika wyższa niż suma średniej wartości i odchylenia standardowego;
  • II grupa – wartość wskaźnika większa od średniej, lecz mniejsza od sumy średniej i odchylenia standardowego;
  • III grupa – wartość wskaźnika większa od różnicy średniej i odchylenia standardowego, lecz mniejsza od średniej;
  • IV grupa – wartość wskaźnika mniejsza od różnicy średniej i odchylenia standardowego.

Na potrzeby krajów, dla których nie opublikowano danych na temat subiektywnej miary szczęścia (Luksemburg, Rumunia, Czechy) ustalono inny układ wag we wzorze, w pełni związany z wagami dla krajów posiadających pełny zakres informacji.

Ranking państw według Wskaźnika Pandemicznego:

tabela

Celem przeprowadzenia badań jest – według autorów – ustalenie jednej jednostki analitycznej dotyczącej pandemii, która zarówno w trakcie jej trwania, jak i po zakończeniu może w prosty sposób pomóc w poszukiwaniu negatywnych skutków i porównywaniu ich wpływu na poszczególne państwa. Prosty wzór tego rozwiązania pozwala odnieść je do każdego państwa na świecie – pomimo wystąpienia jedynie wstępnej grupy badawczej jaką są państwa Unii Europejskiej.

Wskaźnik Pandemiczny opracowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Maksimus”: Oskar Szczygieł, Karolina Woźniak, Laura Wróblewska oraz Marta Pilarska pod opieką naukową dr. Michała Pilca, adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem na Wydziale Ekonomii UE w Poznaniu.

MK, źródło: Magazyn Challenger

 

Dyskusja (0 komentarzy)