Aktualności
Badania
22 Kwietnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-22

Uniwersytet Jagielloński z międzynarodowym grantem Twinning

Utworzenie Centrum Doskonałości zajmującego się badaniami systemów człowiek-środowisko jest jednym z założeń międzynarodowego projektu realizowanego przez konsorcjum, na którego czele stoi Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt „HES – GEO: Osiąganie doskonałości naukowej w badaniach relacji człowiek-środowisko z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych” ma na celu wzmocnienie istniejących możliwości badawczych i stymulowanie doskonałości naukowej w IGiGP UJ w badaniu systemów człowiek-środowisko (HES) w antropocenie, z uwzględnieniem różnorodności obszarów miejsko-wiejskich i marginalnych, w różnych skalach przestrzennych i czasowych oraz przy użyciu narzędzi i danych dostępnych w ramach obserwacji Ziemi i technologii geoprzestrzennych. HES-GEO będzie opierać się na istniejących mocnych stronach IGiGP UJ i możliwościach wynikających z nowych przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, łącząc je z ogromną wiedzą specjalistyczną w zakresie studiowania HES i doświadczeniami w budowaniu potencjału badawczego, którymi dysponują trzy instytucje partnerskie.

Osiągnięciu głównego celu HES-GEO posłużą działania, które można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią szkolenia młodych naukowców z tytułem doktora i początkujących naukowców w zakresie akademickich umiejętności miękkich (pisanie artykułów naukowych, opracowywanie projektów i przywództwo) oraz technologii geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi. W planach jest także powstanie zespołów badawczych kierowanych przez młodych naukowców z IGiGP UJ i nadzorowanych przez doświadczonych naukowców z instytucji partnerskich, udzielających im wskazówek dotyczących opracowywania i składania konkurencyjnych propozycji badawczych do europejskich programów badawczych. Ostatnia grupa zakłada utworzenie Centrum Doskonałości (Centre of Excellence) w IGiGP UJ, składającego się z utworzonych w ramach projektu zespołów badawczych oraz nowej jednostki ds. zarządzania projektami, wiedzą i współpracy z otoczeniem.

Centrum Doskonałości zapewni młodym naukowcom z tytułem doktora i początkującym naukowcom ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego prowadzącą do pomyślnego opracowania propozycji projektów i zarządzania nimi w dziedzinie HES. Umożliwi także nawiązanie kontaktów badawczych z interesariuszami, szczególnie wśród ośrodków badawczych w dziedzinie HES z Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych partnerów branżowych, zainteresowanych współpracą w dziedzinie badań HES (np. instytucje rządowe i lokalne, przemysł, organizacje pozarządowe, zaangażowane w planowanie i politykę przestrzenną, leśnictwo, rolnictwo, ochronę przyrody, zdrowie, zapobieganie zagrożeniom i ich łagodzenie).

Realizacja projektu HES-GEO pozwoli na wzrost doskonałości badawczej IGiGP UJ i zwiększy również jego możliwości dotarcia do społeczeństwa, na przykład poprzez dostarczanie wiedzy i rozwiązań naukowych zainteresowanym stronom lub przyciąganie naukowców i studentów poprzez promowanie kreatywności, przedsiębiorczego myślenia i umiejętności stosowania innowacyjnych pomysłów.

W skład konsorcjum realizującego to przedsięwzięcie wchodzą – oprócz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – także: Interfaculty Department of Geoinformatics, Paris Lodron Universität w Salzburgu; Geography Department, Humboldt-Universität w Berlinie oraz Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Katholieke Unversiteit w Leuven.

Trzyletni projekt finansowany jest w ramach konkursu Twinning ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)