Aktualności
Badania
05 Lipca
Opublikowano: 2019-07-05

Uniwersytet Zielonogórski i IHP otwierają Joint Lab

Polsko-niemieckie konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Zielonogórski, zainaugurowało projekt naukowo-badawczy „SmartRiver: Intelligentes Odergebiet” (SmartRiver: Inteligentne Nadodrze). W jego ramach powstało wspólne laboratorium Joint Lab.

Projekt „SmartRiver: Inteligentne Nadodrze” o wartości 1,14 mln euro współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014–2020. Koordynatorem jest Innovations for High Performance Microelectronics Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, a partnerem Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki) oraz Instytut Inżynierii Środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska). Współpraca pomiędzy UZ i IHP istnieje od wielu lat, a w lutym 2016 roku została przypieczętowana umową o kooperacji. Ta współpraca jest realizowana poprzez wspólne wykłady oraz specjalistyczne projekty, a obecnie dodatkowo zostanie rozszerzona o dalsze wspólne obszary badawcze.

Joint Lab będzie koordynowany przez pracownika naukowego IHP dr. Krzysztofa Piotrowskiego, który zajmuje się prowadzeniem badań w grupie Sensornets and Middleware Platform dotyczących sieci sensorów oraz platformami Middleware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr. hab. inż. Ryszarda Rybskiego, prof. UZ, dyr. Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki.

Od wielu lat IHP z dużym powodzeniem współpracuje z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ przy projektach i w procesie kształcenia studentów. Nasz Joint Lab umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów uniwersyteckich oraz naszej pozauniwersyteckiej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla obecnych problemów w obszarze naszych badań naukowych – mówi dr K. Piotrowski.

W latach 2018-2019 dzięki współpracy z IHP powstało 10 prac inżynierskich oraz 3 magisterskie (planuje się 5 kolejnych w 2020 roku). Obecnie obie instytucje naukowe współpracują przy dwóch projektach: SmartGrid Plattform, nad koncepcją innowacyjnego serwisu, który ma za zadanie implementację bezpiecznego i zorientowanego na przyszłość systemu dystrybucji energii, a niedawno rozpoczęto również projekt „SmartRiver, w ramach którego w dwumieście Frankfurt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stworzona bazująca na sensorach platforma. Jej zadaniem będzie gromadzenie informacji, w celu realizacji bardziej interaktywnej, skutecznej oraz wszechstronnej organizacji infrastruktury miast oraz jej komponentów.

Celem projektu „SmartRiver jest wsparcie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców w nadodrzańskim rejonie Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz opracowanie transgranicznego, inteligentnego nieinwazyjnego systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze. Położenie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słubic i Frankfurtu są często narażone na powodzie i podtopienia. Proponowany system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony rzeki z jednej strony będzie służył mieszkańcom, a z drugiej – pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ograniczona nielinearnością zachowania środowiska, powinny być monitorowane. Zachowanie przyrody w stanie zbliżonym do naturalnego oznacza swobodę dla rzeki, a w konsekwencji jej nieprzewidywalność. Oznacza to konieczność budowy nieinwazyjnych systemów wczesnego ostrzegania przed zbliżającymi się zagrożeniami. Pozwalają one na monitoring bez naruszania struktury wałów, ale prowadzą także do znacznych oszczędności oraz skrócenia czasu interwencji. Badania będą także skoncentrowane na rozproszonych systemach pomiarowych oraz bezprzewodowych sieciach czujników, które stanowią element kluczowy dla rozwiązania największych problemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dystrybucji gazu lub elektryczności, sieci komunikacyjne, pomiarowe oraz wielosensorowe systemy w transporcie, jak i rozproszone systemy pomiarowe w technologii bezpieczeństwa.

– Utworzenie Joint Labu jest następnym krokiem w naszej wieloletniej współpracy. Połączenie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące projekty – mówi z zadowoleniem prof. R. Rybski.

Joint Lab jest wspólną jednostką Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frankfurcie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze studentami będą prowadzić wspólne badania oraz będą realizować prace dyplomowe i doktoranckie. W każdym semestrze są prowadzone zazwyczaj jedne wspólne zajęcia edukacyjne ze studentami Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotkania wykład/ćwiczenia dotyczące sieci sensorów bezprzewodowych.

W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potencjał regionalnych placówek akademickich oraz wybranych partnerów międzynarodowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specyficznym, zorientowanym na przyszłość tematem badawczympodkreśla dyr. prof. B. Tillack.

Laboratoria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy badaniami prowadzonymi w IHP oraz kształceniem i badaniami prowadzonymi na uniwersytetach oraz szkołach wyższych. Taki koncept jest z powodzeniem rozwijany od 2000 roku. Obecnie istnieje sześć regionalnych Joint Labów: z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym Cottbus-Senftenberg, Uniwersytetem Technicznym w Wildau, Uniwersytetem Technicznym w Berlinie oraz Uniwersytetem Poczdamskim. W 2014 roku rozpoczęły działalność międzynarodowe Joint Laby: z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Sabancı w Stambule.

IHP jest instytutem należącym do Wspólnoty Leibniza i prowadzi badania nad systemami krzemowymi, układami i technologiami wysokich częstotliwości oraz nowymi materiałami. Opracowywane są tam również innowacyjne rozwiązania dla bezprzewodowej i szerokopasmowej komunikacji, lotnictwa, lotów kosmicznych, biotechnologii, medycyny, przemysłu samochodowego, bezpieczeństwa oraz automatyki przemysłowej. W IHP zatrudnionych jest blisko 300 osób.

Źródło: UZ

 

Dyskusja (0 komentarzy)