Aktualności
Badania
25 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-03-25

Warszawski Uniwersytet Medyczny dla chorób rzadkich

Na choroby rzadkie, a więc takie, które występują z częstością niższą niż 5 na 10 tys. osób, cierpi w Polsce 2,5–3 mln osób. Od ubiegłego roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym działa Centrum Doskonałości ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych, stanowiące platformę ekspercką skupiającą zespoły kliniczne i naukowe zajmujące się na co dzień pacjentami z tymi dolegliwościami.

Do tej pory poznano około 8 tys. chorób rzadkich. Blisko 80% tych chorób ma podłoże genetyczne, pozostałe mogą mieć związek z infekcją, alergią lub czynnikami środowiskowymi. Połowa chorób rzadkich ujawnia się w wieku dziecięcym. Status choroby rzadkiej ma 10–25% chorób przewlekłych, na które cierpią osoby dorosłe. Dzięki dostępnym terapiom obecnie około 5% chorych ma szansę na leczenie i poprawę stanu zdrowia.

Pod stałą opieką specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozostaje ponad 20 tys. chorych z bardzo szerokim spektrum chorób rzadkich, zarówno tych uwarunkowanych genetycznie, jak i o nieznanej etiologii. Niejednokrotnie pomoc w jednostkach WUM uzyskują kolejne pokolenia rodzin – przyznaje prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podkreśla zarazem, że szpitale kliniczne WUM, będące ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności, posiadają niepowtarzalne w skali Polski możliwości interdyscyplinarnej, kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki na wszystkich etapach życia pacjenta – od życia płodowego, poprzez okres noworodkowy, dzieciństwo, aż po wiek dorosły.

Badacze z WUM od wielu lat prowadzą badania naukowe dotyczące patogenezy, innowacyjnej diagnostyki oraz nowatorskich sposobów terapii pacjentów z chorobami rzadkimi. Nasi specjaliści od lat aktywnie działają w eksperckich Europejskich Sieciach Chorób Rzadkich. Intensywna i efektywna współpraca łączy WUM z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W 2021 roku powołane zostało Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych, które jest unikalną platformą ekspercką skupiającą uniwersyteckie zespoły kliniczne i naukowe zajmujące się na co dzień pacjentami z chorobami rzadkimi – zauważa prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM.

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym działa wiele jednostek, w których zespoły kliniczne i naukowe od wielu lat zajmują się chorobami rzadkimi.

Należy do nich m.in. Klinika Neurologii WUM, która od kilkudziesięciu lat jest ośrodkiem referencyjnym dla dzieci i dorosłych z chorobami rzadkimi nerwowo-mięśniowymi (NMD). Klinika, kierowana przez prof. Annę Kosterę-Pruszczyk, od 2017 roku należy do prestiżowej Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich (ERN EURO-NMD).

Około 1500 hospitalizacji i 4 tys. porad ambulatoryjnych rocznie dotyczy pacjentów z chorobami rzadkimi nerwowo-mięśniowymi (NMD). Zapewniamy opiekę pacjentom od 3 roku życia aż do późnej starości, czasem lecząc pacjentów z kilku pokoleń tej samej rodziny – mówi prof. Kostera-Pruszczyk.

Zespół Kliniki prowadzi rejestry ogólnopolskie SMA, DMD i inne, uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych i klinicznych, aktywnie prowadzi kształcenie przed- i podyplomowe, zapewnia wysoki standard diagnostyczny i leczniczy we współpracy z innymi jednostkami WUM. Klinika zapewnia dostęp do nowoczesnych terapii w SMA i innych chorobach mięśni.

W kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM działa Ośrodek Chorób Rzadkich Wątroby, który należy do europejskiej sieci ośrodków referencyjnych z zakresu rzadkich chorób wątroby (European Reference Network – ERN- RARE LIVER). W ramach sieci ośrodek skupia się na chorobach rzadkich o podłożu autoimmunologicznym.

Od momentu włączenia do sieci ERN ośrodek rozwija się bardzo dynamicznie, liczba pacjentów znajdujących się pod naszą opieką rośnie bardzo szybko i osiągnęła już blisko 2 tysiące chorych – raportuje prof. Milkiewicz.

Dzięki współpracy z innymi jednostkami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM pacjenci mają możliwość kompleksowej diagnostyki oraz leczenia, łącznie z transplantacją wątroby, w przypadku wystąpienia wskazań do tego zabiegu. Ośrodek Chorób Rzadkich Wątroby jest też bardzo aktywny w zakresie badań naukowych. W jego ramach dotychczas opublikowano kilkadziesiąt prac, w tym w wiodących światowych czasopismach z zakresu hepatologii, gastroenterologii i transplantologii.

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM, kierowana przez prof. Bożenę Werner, prowadzi pełny zakres diagnostyki i leczenia dla pacjentów pediatrycznych z chorobami rzadkimi układu sercowo-naczyniowego, od urodzenia do ukończenia 18 roku życia oraz zapewnia kontynuację opieki w wieku dorosłym w jednostkach klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kompleksową opieką obejmujemy pacjentów z kardiomiopatiami, kanałopatiami, rzadkimi wadami serca, w tym współistniejącymi z zespołami genetycznymi np. zespołem Marfana, Loeysa-Dietza, Noonan, Williamsa, Rendu-Oslera-Webera, nadciśnieniem płucnym, guzami serca – wylicza prof. Werner.

W diagnostyce stosowane są wszystkie najnowocześniejsze badania obrazowe: echokardiografia dwuwymiarowa, trójwymiarowa i przezprzełykowa, tomografia komputerowa, kardiologiczny rezonans magnetyczny, badania genetyczne. Leczenie obejmuje pełen zakres procedur: wysokospecjalistyczne zabiegi kardiologii interwencyjnej, zabiegi ablacji, implantację stymulatorów, rejestratorów arytmii i kardiowerterów-defibrylatorów oraz leczenie kardiochirurgiczne. Prof. Wrener informuje, że aktualnie organizowane są poradnie wielospecjalistyczne dla całych rodzin z chorobami rzadkimi.

Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich, którą prowadzi prof. Bożena Kociszewska-Najman, jest wiodącym ośrodkiem w kraju, który zapewnia zintegrowaną i wielodyscyplinarną opiekę nad chorym noworodkiem już od momentu urodzenia. Rocznie leczymy ponad 3 tys. noworodków.

Zakład Genetyki Medycznej WUM, kierowany przez prof. Rafała Płoskiego, prowadzi badania z zakresu diagnostyki oraz patogenezy chorób rzadkich. W 2012 r. pozyskał i uruchomił pierwszą w Polsce platformę wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA (NGS) skonfigurowaną dla potrzeb diagnostyki klinicznej. Od tego czasu wykonano ponad 5 tys. testów sekwencjonowania całoeksomowego (WES) dla indywidualnych pacjentów, szpitali oraz ośrodków naukowych.

Działalność naukowa Zakładu obejmuje zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych chorób jednogenowych człowieka, m.in. poprzez badania bliźniąt jednojajowych różniących się fenotypem, mapowanie punktów złamań w zrównoważonych translokacjach chromosomowych, a także rozwijanie nowych narzędzi bioinformatycznych do analiz genetycznych.

Nasze badania doprowadziły do odkrycia nowych chorób człowieka uwarunkowanych genetycznie, z których najlepiej znane są zespoły SNDC (zespól Lenka-Ploskiego), IKSHD oraz zespół niedoboru odporności typu 94. Wszystkie wymienione zespoły zostały odkryte dzięki wykonanym w Zakładzie badaniom WES. Obecnie opracowujemy terapie dla dwóch z tych chorób – mówi prof. Płoski.

Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, na czele której stoi prof. Grzegorz Basak, zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, w znakomitej większości będących chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi (posiadającymi kod ORPHAN, ponad 450 rozpoznań).

Główną populację naszych pacjentów stanowią chorzy z następującymi chorobami rzadkimi: szpiczak plazmocytowy, przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa i limfoblastyczna, zespoły mielodysplastyczne (MDS), chłoniaki DLBCL, chłoniaki grudkowe, przewlekła białaczka limfocytowa i szpikowa, pierwotna mielofibroza, nadpłytkowość samoistna i czerwienica prawdziwa – wymienia prof. Basak i dodaje, że zespół kliniki specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób ultrarzadkich takich jak: amyloidoza pierwotna, limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH), białaczka prolimfocytowa T-komórkowa (T-PLL), nocna napadowa hemoglobinuria (PNH), anemia aplastyczna, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP), przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML).

Zdecydowana większość badań diagnostycznych, w tym molekularnych/NGS wykonywanych jest w ramach UCK WUM lub WUM. W obszarze nauki zespół kliniki skupia się przede wszystkim na amyloidozie AL, MDS i HLH, a badacze kliniki są liderami badań jednoośrodkowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, prowadzą rejestry tych chorób oraz tworzą lub uczestniczą w tworzeniu międzynarodowych wytycznych dotyczących chorób rzadkich. Klinika jest zrzeszona w sieci European LeukemiaNET (ELN), EBMT, posiada także certyfikat Ośrodka Doskonałości w MDS (MDS Foundation).

Realizujemy ponad 19 programów lekowych dedykowanych chorobom rzadkim oraz prowadzimy niekomercyjne i komercyjne badania kliniczne – dodaje prof. Basak, podkreślając, że Klinika jest jednym z pięciu polskich ośrodków akredytowanych do stosowania terapii genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T we wskazaniach sierocych.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, prowadzona przez p.o. kierownika dr. hab. Jacka Lewandowskiego, w 2021 roku rozpoczęła badanie kliniczne mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z niedoborem odporności w przebiegu glikogenozy 1b (GSD 1b) – rzadkiej wrodzonej choroby matebolicznej, rozpoznawanej zwykle w pierwszych miesiącach życia. W Polsce leczonych jest ok. 30 osób z tą chorobą. Projekt realizowany wspólnie z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zakłada zastosowanie u chorych na GSD 1b empagliflozyny – leku pierwotnie przeznaczonego do leczenia cukrzycy i niewydolności serca, który usuwa z organizmu toksyczny związek wpływający na obniżenie odporności. Spośród trzech zaplanowanych badań z empagliflozyną u pacjentów z GSD 1b, badanie warszawskich naukowców zostało zarejestrowane jako drugie na świecie. Pozostałe będą prowadzone we Francji i w Hong Kongu.

Nasz projekt jest największym tego typu badaniem na świecie. Rekrutujemy aż 20 pacjentów, przy czym jako jedyni do badania włączamy nie tylko dzieci, ale także pacjentów dorosłych, których w naszym ośrodku jest obecnie dwóch. W wieku dorosłym pacjenci z GSD 1b rozwijają zmiany w różnych narządach, co wymaga zaangażowania doświadczonych klinicystów o różnych specjalnościach medycznych. Tylko nieliczne ośrodki w Polsce podejmują się opieki nad dorosłymi pacjentami z tą chorobą. W naszej Klinice zajmuje się nimi kierowany przeze mnie zespół, w składzie: dr Piotr Sobieraj oraz dr Joanna Bidiuk – mówi prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.

W piątek, 25 marca, w WUM odbywa się inauguracyjna konferencja Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych.

Marta Wojtach, źródło: WUM

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Rafał 05.05.2022 13:07

    Dobrze słyszeć o zaangażowaniu polskich naukowców. Ostatnio widziałem film jednej z fundacji, który pokazywał rzeczywistość chorych na mukowiscydozę - bodajże najczęstszą z rzadkich chorób. Otwiera oczy. Zachęcam do obejrzenia na https://mukobohaterowie.org/film. Życzę polskim naukowcom i lekarzom, żeby mieli szansę skutecznie przyczyniać się do troski o pacjenta z takimi jednostkami chorobowymi.