Aktualności
Badania
29 Maja
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2019-05-29

Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra

Grupa naukowców pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zrealizuje trzyletni projekt pt. ,,Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”. Przedsięwzięcie warte jest blisko 21 mln zł.

Głównym przedmiotem badań w projekcie będzie zastosowanie mikroorganizmów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w projektowaniu i wytwarzaniu nowych, mieszanych nanokompozytowych, porowatych materiałów nieorganicznych (typu metal-białko). Nadrzędnym celem przedsięwzięcia będzie biosynteza i charakterystyka właściwości nowych materiałów na bazie nanocząstek tlenku cynku i srebra oraz biokrzemionki domieszkowanej jonami metali przejściowych. W kolejnym etapie badań będą zastosowane także metody pozwalające na ich fizykochemiczną charakterystykę oraz w konsekwencji wykorzystanie ich aplikacyjne w przemyśle wyrobów medycznych, kosmetycznym oraz spożywczym. Wyniki badań pozwolą na dokładniejsze zrozumienie mechanizmów i procesów biologicznej syntezy materii nieorganicznej przez wybrane mikroorganizmy oraz dalszy rozwój nowych sposobów biosyntezy nanokompozytowych materiałów w przyjaznych dla środowiska warunkach.

Grupę badawczą stanowi konsorcjum, w skład którego wchodzi sześć jednostek naukowych z Polski. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnia reprezentowana jest przez Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. W skład konsorcjum wchodzą ponadto: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Szczeciński. Przemysłowymi partnerami są podmioty gospodarcze: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Sygnis sp. z o.o., AdvaChemLab sp. z o.o.

Projekt będzie prowadzony w latach 2019–2020. Na jego realizację przyznano prawie 21 mln zł. Operatorem projektu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)