Dla autorów

Zasady przygotowania artykułów do publikacji w dziale publicystyki „Forum Akademickiego”

Prosimy o materiały w edytorach Word lub Open Office o objętości nieprzekraczającej 18 tys. znaków ze spacjami. Artykuły powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz opatrzone krótką notką o autorze: imię, nazwisko, stopień czy tytuł naukowy, specjalność, miejsce zatrudnienia. Artykuł może być opatrzony tytułem i śródtytułami oraz leadem (redakcja zastrzega sobie jednak prawo zmiany leadu, tytułu i śródtytułów).

Proszę nie wprowadzać kolorowych czcionek, ramek, poddruków, kursyw, boldów i innych formatowań. Naszą zasadą jest oznaczanie w tekście tytułów książek kursywą, zaś tytułów czasopism oraz cytatów – cudzysłowem. Tabele i wykresy można zawrzeć w tekście lub załączyć osobno, np. w Excelu. Prosimy o ilustracje w osobnych plikach graficznych, w wysokiej rozdzielczości (min. 300 dpi).

Nie publikujemy przypisów i bibliografii. Absolutnie konieczne odniesienia literaturowe proszę umieszczać w nawiasach w tekście.Nie publikujemy przedruków z innych czasopism lub portali internetowych. Prosimy o teksty oryginalne, gdzieindziej niepublikowane, napisane tylko dla nas. „Forum Akademickie” nie jest czasopismem punktowanym. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za artykuły niezamawiane. Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz papierowy miesięcznika. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych. Za formę publikacji i redakcję tekstów odpowiada redakcja.