Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

Podział kompetencji
Poprzedni Następny

Notatki Przewodniczącego RGSzW

Rada Główna następnej kadencji liczyć będzie 30, 
a nie, jak do tej pory, 50 osób.

Andrzej Pelczar

 Rada Główna zebrała się 21 lutego na 21. posiedzeniu plenarnym w bieżącej kadencji. Poprzedniego dnia odbyło się 28. posiedzenie Prezydium Rady. Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej na VIII kadencję w latach 2003-05 oraz powołano Centralną Komisję Wyborczą, której przewodniczyć będzie prof. Jerzy Osiowski. Projekt zasad wyboru elektorów i członków Rady, przyjęty przez Radę 13 grudnia 2001 r., został przedstawiony rektorom szkół wyższych z prośbą o nadsyłanie ewentualnych uwag. Do projektu ustosunkowało się 19 uczelni, 6 nie zgłosiło żadnych uwag. Najliczniejsze były uwagi dotyczące formalnej możliwości wielokrotnego udziału w wyborach elektorów. Problem rozwiązuje częściowo 6. regulaminu (Wolno kandydować na elektora tylko w jednej uczelni lub w jednym okręgu wyborczym...). Dodajmy, że przepisy ustawy wykluczają ograniczenie czynnego prawa wyborczego i osoby pracujące w kilku uczelniach mogą występować jako wyborcy w kilku miejscach. Wątpliwości budził podział mandatów między grupy wyborcze – dwie szkoły wyższe uznały, że regulamin dyskryminuje uczelnie ekonomiczne. Należy jednak zauważyć, że państwowe uczelnie ekonomiczne zatrudniają ok. 3,7 proc. wszystkich profesorów i doktorów habilitowanych, zatem w myśl przyjętych zasad nie można przyznać tej grupie uczelni więcej niż jeden mandat. Nie można było też uwzględnić postulatu zwiększenia liczby mandatów grupie wyższych szkół artystycznych. Przypomnijmy, że Rada Główna następnej kadencji liczyć będzie 30 osób (a nie, jak do tej pory, 50). Zgłoszono też pewne uwagi, których uwzględnienie było niemożliwe ze względu na ogólne rozstrzygnięcia przyjęte w ustawie.

JEDNORODNA TERMINOLOGIA

Omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych. Chodzi o zmiany de facto redakcyjne, wynikające z konieczności dostosowania sformułowań różnych przepisów do konstytucji i innych ustaw (np. zamiast słów „Minister Edukacji Narodowej” będzie „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego” itp.). Zaopiniowano ten projekt pozytywnie. Równocześnie jednak Rada uznała, że przy okazji nowelizacji powinno się wprowadzić inne, już merytoryczne, zmiany. Zaproponowano, aby zamiast kwalifikacji I względnie II stopnia w odniesieniu do dyscyplin artystycznych wprowadzić stopień doktora sztuki względnie doktora habilitowanego sztuki. Zwróćmy uwagę na to, że nie mówi się tu o stopniu naukowym. Zmiana taka pozwoliłaby na usunięcie pewnej nienaturalności w terminologii dotyczącej dyscyplin artystycznych i na uzyskanie jednorodności. Również projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (także o charakterze porządkowym) został pozytywnie zaopiniowany przez Radę.

OGRANICZONA PRÓBA

Rada podjęła uchwałę w sprawie planu wynagrodzeń i zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów pomiędzy uczelnie nadzorowane przez MENiS w roku 2002. Uchwalony przez Sejm RP budżet na rok 2002 w dziale 803. „Szkolnictwo Wyższe” jest nominalnie o 2 proc. wyższy od ubiegłorocznego, co przy prognozowanej inflacji 4,5 proc. oznaczać będzie realny spadek o ok. 2,4 proc. Rada stwierdziła, że nie pozwala to na dokonywanie istotnych zmian w polityce edukacyjnej państwa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, a proponowane zasady podziału dotacji budżetowej stanowią jedynie ograniczoną próbę dostosowania się do trudnej sytuacji finansowej państwa. Mając na uwadze tę sytuację Rada czuła się zmuszona do zaakceptowania przedłożonego projektu planu wynagrodzeń i podziału dotacji na działalność dydaktyczną. Rada zwróciła jednak uwagę na to, że zaproponowane podejście nie nagradza gospodarności uczelni i wysiłków zmierzających do podnoszenia poziomu kształcenia. Rada uznała, że pomimo zbyt małych środków budżetowych MENiS powinno rozpocząć prace nad opracowaniem nowych zasad (algorytmu) podziału dotacji, tak aby uwzględniły one m.in. jakość kształcenia. Rada uznała, że środki przeznaczone na pomoc materialną dla studentów (niższe o ok. 4,8 proc. od ubiegłorocznych) są zdecydowanie za małe, akceptując – z konieczności – zaproponowany sposób ich podziału. Stwierdzono ponadto, że z zadowoleniem przyjęte były ubiegłoroczne zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym zapoczątkowujące proces wzrostu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, ale z ubolewaniem wypada stwierdzić wstrzymanie tego procesu w roku bieżącym.

Przyjęto do wiadomości wspólną opinię Komisji Badań Naukowych oraz Komisji Ekonomicznej o propozycji podziału dotacji na badania własne w roku bieżącym, przedstawionej przez MENiS w trybie nadzwyczaj pilnym 12 lutego. Ze względu na to, że KBN miał dokonać ostatecznego podziału dotacji na badania własne 21 lutego i nie byłoby właściwe opóźnianie procesu przydzielania tych dotacji (i jak najszybszego przekazywania ich uczelniom), poprosiłem przewodniczących wspomnianych komisji o opracowanie opinii mającej charakter nieoficjalny (ale merytorycznie w pełni uzasadnionej) i szybkie przekazanie jej ministerstwu, nie było bowiem czasu na normalny proces opiniowania przez całą Radę, co stwierdzam z ubolewaniem. Komisje zaaprobowały w zasadzie omawiany projekt, oparty na proporcjonalnym obniżeniu dotacji wszystkim uczelniom o 10,37 proc. (o tyle bowiem obniżono ogólną kwotę dotacji).
Gościem Rady był prof. Bronisław Barchański, prorektor AGH, który w interesującym wystąpieniu przedstawił podstawowe problemy związane ze studiami osób niepełnosprawnych. Dało to asumpt do bardzo ożywionej i pożytecznej dyskusji. Do tej sprawy Rada będzie powracała w przyszłości.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
 

Komentarze