Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

Zapowiedzi konferencji naukowych
Poprzedni Następny

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE

1-2 czerwca. Ośrodek Konferencyjny UAM w Ciążeniu. Przebaczanie – rozliczanie – pojednanie. Organizatorzy: Humaniora. Fundacja dla humanistyki, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Kontakt: e-mail: drozd@amu.edu.pl

4-7 czerwca. Borki/Tomaszowa. Warsztaty doktorskie z zakresu ekonometrii i statystyki. Kier. naukowy: prof. dr hab. Aleksander Welfe. Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, tel.: (0-42) 635-51-83, e-mail: emfg@krysia.uni.lodz.pl

6-7 czerwca. Łódź. Starzenie się ludności – potrzeby i wyzwania. Kier. naukowy: dr hab. Jerzy T. Kowaleski, prof. UŁ. Organizator: Zakład Demografii na WES UŁ. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, tel.: (0-42) 635-51-82, 635-52-60, e-mail: demo@krysia.uni.lodz.pl

10-11 czerwca. Łódź. Nauczanie informatyki i statystyki w procesie globalizacji. Kier. naukowy: prof. dr hab. Czesław Domański. Organizator: Instytut Ekonometrii i Statystyki na WES UŁ. 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, tel.: (0-42) 635-51-83, fax: 635-50-25

FIZYKA

 17-22 czerwca. Jaszowiec. Synchrotron Radiation in Natural Science – ISSRNS 2002. Organizatorzy: Instytut Fizyki PAN, Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, UJ, UW. Tel: (0-22) 843-70-01 w.: 32-71, 33-84, e-mail: orbro@ ifpan.edu.pl

1-5 lipca. Poznań. The European Conference: Physics of Magnetism ‘02. Organizator: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki UAM. Tel. (0-61) 861-33-14, e-mail: jezierski@ifmpan.poznan.pl

MEDYCYNA

14-15 czerwca. Mogilany k/Krakowa. VIII Polish-German Conference on: Advances in Pneumology. Organizator: Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Tel. (0-22) 608-65-20, e-mail: mpokorski@cmdik.pan.pl

MATEMATYKA

17-29 czerwca. Warszawa. Geometry and Topology of Caustics Symposium. Organizator: Instytut Matematyczny PAN. Tel. (0-22) 522-81-00, e-mail: janeczko@alpha.mini.pw.edu.pl

25-30 czerwca. Będlewo. Mathematical Modeling of Population Dynamics Conference. Organizator: IM PAN. Tel. (0-22) 522-81-00, e-mail: rudnicki@ux2.math.us.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

21-22 maja. Kraków. Edukacja zdrowotna – alkohol – sport. Organizator: Zakład Wychowania Zdrowotnego, Instytut Nauk Humanistycznych AWF w Krakowie. 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, tel.: (0-12) 648-50-05, e-mail: inhwdowiak@skok.awf.krakow.pl

6-9 czerwca. Warszawa. Współczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich. Przew. komitetu nauk.: prof. dr hab. Henryk Sozański. Organizator: AWF w Warszawie. 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel.: (0-22) 834-04-31 do 39

NAUKI ROLNICZE

11-14 czerwca. Polanica Zdrój. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. Przew. komitetu org.: prof. dr hab. Józef Szlachta. Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej AR we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. 51-630 Wrocław, ul. Chełmońska 37/41, tel.: (0-71) 320-57-00, e-mail: instytut@imr.ar.wroc.pl

18-20 czerwca. Duszniki Zdrój. Genetyka ilościowa roślin uprawnych. Organizatorzy: Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu. Kontakt: prof. dr hab. Jan Kaczmarek. 50-205 Wrocław, ul. Cybulskiego 34, tel./fax: (0-71) 328-72-20, e-mail: khr@ozi.ar.wroc.pl

19-20 czerwca. Warszawa. Problemy techniki rolniczej i leśnej. Organizator: Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel.: (0-22) 847-23-42, e-mail: wip_dziekan@alpha.sggw.waw.pl

20-21 czerwca. Wrocław. Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Organizator: Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu. Kontakt: prof. dr hab. Aleksander Dobiecki. 51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 56, tel./fax: (0-71) 320-57-64, e-mail: dobiecki@khb.ar.wroc.pl

20-21 czerwca. Warszawa. Jakość warzyw i ziół na tle uwarunkowań uprawowych i pozbiorczych. Organizator: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel.: (0-22) 843-07-17, e-mail: ogr_dziekan@sggw.waw.pl

21-22 czerwca. Poznań. Problemy ochrony i kształtowania środowiska. Przew. komitetu nauk.: prof. dr hab. Bogdan J. Wosiewicz. Organizator: Katedra Budownictwa Wodnego Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu. 60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 73 A, tel.: (0-61) 848-77-26, 848-77-67, e-mail: budwod@owl.au.poznan.pl

25-26 czerwca. Kraków. Perspektywy rozwoju ochrony roślin w XXI wieku. Kontakt: dr hab. Stanisław Mazur. Organizator: Katedra Ochrony Roślin AR w Krakowie. 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54, tel.: (0-12) 411-91-44 w. 208, e-mail: smazur@ogr.ar.krakow.pl

3-5 lipca. Neubrandenburg, Niemcy. Słone przymorskie łąki w rejonie Bałtyku. Przew. komitetu org.: prof. dr hab. Henryk Czyż. Organizatorzy: Uniwersytet w Neubrandenburgu (Niemcy), AR w Szczecinie, Niemiecki Związek Ochrony Środowiska. Informacje: http://www.fh-nb.de/baltic-conference

NAUKI TECHNICZNE

11-13 czerwca. Lubiatów k. Sławy. Elektrotechnika – prądy niesinusoidalne, EPN 2002. Organizator: Instytut Inżynierii Elektrycznej, Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Osoby prowadzące: dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ; dr inż. Grzegorz Kobyłecki, e-mail: G.Kobylecki@iep.uz.zgora.pl, http://www.epn.uz.zgora.pl/epn2002 

14-15 czerwca. Lubiatów k. Sławy. Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle, SP ‘2002. Organizator: Instytut Metrologii Elektrycznej UZ. Osoba prowadząca: dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ, e-mail: W.Miczulski@ime.uz.zgora.pl

18-21 czerwca. Cedzyna k/Kielc. XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. Przew. komitetu prog.: prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski. Organizator: Samodzielny Zakład Maszyn Elektrycznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach pod patronatem Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN. Kontakt: dr inż. Danuta Śliwińska, tel.: (0-41) 34-24-209, e-mail: sme@tu.kielce.pl. 25-314 Kielce, Aleja 1000-Lecia PP. 7, tel.: (0-41) 34-24-129, www.tu.kielce.pl/SME2002

19-21 czerwca. Lublin. Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego. Organizator: Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR w Lublinie. Kontakt: dr inż. Beata Ślaska-Grzywna. 20-236 Lublin, ul. Doświadczalna 44, tel.: (0-81) 461-00-61 w. 147, fax: 461-06-84

24-27 czerwca. Zielona Góra. Automatyki, kka 02. Organizator: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ. Osoba prowadząca: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, e-mail: kka02@issi.uz.zgora.pl, http://www.issi.zu.zgora.pl/kka02

ZARZĄDZANIE I MARKETING

18-19 czerwca. Łódź. Programy i metody kształcenia akademickiego w zakresie marketingu – stan obecny i kierunki doskonalenia. Kierownik naukowy: dr hab. Bogdan Gregor, prof. UŁ. Organizator: Katedra Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ. 90-214 Łódź, tel.: (0-42) 635-52-05, fax: 633-08-42

Opracowała 
Ewa Kostowska

Komentarze