Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2003

Spis treści numeru 2/2003

luty 2/2003
Luty 2/2003

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Pytania o akredytację
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Z prac KRASP
  Inicjatywa prezydenta
– Franciszek Ziejka

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Pracy wystarczy dla wszystkich
   – rozmowa z prof. J. Błażejowskim, przew. RGSzW

Agora

Finansowanie nauki – Kto, komu, za co?
  – Michał Kleiber
Zmiany w polskim systemie finansowania badań

Prezydenci, kanclerze, rektorzy
  – Tadeusz Wojciechowski
O podziale kompetencji we władzach uczelni

Życie akademickie i naukowe

Refleksje na koniec kadencji
– Andrzej Pelczar
Podsumowanie VII kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Premia za jakość
  – Piotr Kieraciński
System oceny parametrycznej placówek naukowych

Skandalu ciąg dalszy 
  – Mikołaj Korzec
O nieprawidłowościach na wydziale jednej z uczelni

Nauczycielskie dylematy
  – Henryk Grabowski
Pedeutologia i przedmiot jej badań

Sposób na emeryturę
– Kazimierz Wańkowicz
O programie emerytalnym pracowników państwowych szkół wyższych

Z archiwum nieuczciwości naukowej (12)

Rady dla dziekana
– Marek Wroński
Działania władz wydziału wobec plagiatorów

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Z pasożytami za pan brat
– Mariusz Karwowski
Działalność Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie

Niepoznana przeszłość
– Monika Szabłowska
Badania dr Heleny Owsiany nad losami polskich zesłańców na Dalekiej Północy

Duch patrona i nowe horyzonty 
– Magdalena Bajer
O Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN w warszawie

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (82)
  Pomnik Kopernika w Kaliszu

Kartki z dziejów nauki w Polsce (40)

Barbarzyńcy 
  - Piotr Hübner
Nauka polska w okresie dyktatury proletariatu

Rody uczone (72)

Sobańscy, Koszutscy... 
  - Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Historyk z zamiłowania
  – Justyna Zinkiewicz
Wacław Tokarz, historyk

OKOLICE NAUKI

Stypendia Marii Curie dla Polaków
  – Anna Wiśniewska
Nowy program stypendialny w ramach 6. PR UE

Profesorowie widziani inaczej 
  – Marian Nowy
O Archiwum Nauki PAN i PAU

Poczta elektroniczna

Sprawa zasad
  – Paweł Misiak
Moralność a kształcenie nauczycieli

Recenzje
  Kultura średniowiecznej Europy
Ostatni jeniec wielkiej wojny
Uwagi o spustoszonym stuleciu
Camus
Filozofie w Rzeczpospolitej

FELIETONY

Szkiełko w oku

Schodzenie w dół
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

System
  – Leszek Szaruga

Pracy wystarczy dla wszystkich

Rada, jako reprezentacja środowiska, współuczestniczy w kreowaniu polityki edukacyjnej państwa. Uczestniczą w tym również inne instytucje związane ze środowiskiem akademickim – PKA, KRASP oraz konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni. Rada Główna, z mocy prawa, opiniuje też szereg aktów prawnych, regulacji i innych dokumentów dotyczących szkolnictwa wyższego. To naprawdę odpowiedzialna rola – nasza opinia powoduje czasem zmianę jakiegoś istotnego zapisu proponowanych ustaw, rozporządzeń czy wpływa na postanowienia ministerstwa.

Rozmowa z prof. Jerzym Błażejowskim, przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

 

Finansowanie nauki 
– kto, komu i za co?

Wszystkie decyzje rządu o rozbudowie wybranych, strategicznych obszarów gospodarki muszą mieć wsparcie w działalności B+R – musi po prostu istnieć możliwość naukowego wspierania jasno określonych, wieloletnich priorytetów rozwoju kraju. Mówiąc jeszcze inaczej, trudno bez zastrzeżeń akceptować system, w którym środki publiczne rozdysponowywane są w zgodzie z interesem i opinią jednego środowiska, nawet tak znaczącego intelektualnie jak środowisko uczonych, przy braku szerokich możliwości uwzględniania interesu całego społeczeństwa, konstytucyjnie wyrażanego przez jego reprezentantów, czyli parlament i powołany przez niego rząd.

Prof. Michał Kleiber, minister nauki, proponuje zmiany w systemie finansowania nauki w Polsce

   

Refleksje na koniec kadencji

Członkowie Rady nie reprezentują poszczególnych uczelni, czy nawet grup uczelni, ale są reprezentantami całego środowiska. (...) Uważam to za niezwykle ważny aspekt systemu, w którym działa i ma działać szkolnictwo wyższe w Polsce. Pozwala to na stwierdzenie, że działania Rady Głównej i konferencji rektorów, w tym przede wszystkim Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, są wzajemnie komplementarne. Naturalnym bowiem jest to, że (...) punkty widzenia konferencji rektorów (...) mogą być nieco inne niż punkt widzenia Rady Głównej. Należy takie sytuacje traktować jako inspiracje do dyskusji. Ogromnie ważne jest tutaj współdziałanie i uzupełnianie się opinii.

Ustępujący przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Andrzej Pelczar, podsumowuje minioną kadencję Rady 

 

Premia za jakość

Ocena parametryczna nie tylko dała placówkom badawczym dostęp do środków na działalność statutową. Pozwoliła im spojrzeć krytycznie, z punktu widzenia osiąganych wyników, na swoją pracę. – Z moich kontaktów z dyrektorami placówek naukowych wynika – mówi naczelnik Szubski – że samorefleksja potrzebna im była choćby po to, by zmodyfikować wewnętrzne kryteria oceny pracowników. Z pewnością ocena parametryczna ma duży wpływ na jakość polskich czasopism naukowych. Znacząca część wprowadziła już zasadę recenzowania artykułów przed przyjęciem ich do druku. Coraz więcej uczonych zagranicznych zasiada w ich radach naukowych i programowych. Chętnie przyjmują teksty w językach kongresowych, a przynajmniej wymagają streszczeń w tych językach.

Losy i stan obecny systemu parametrycznej oceny placówek naukowych opisuje Piotr Kieraciński 

   
 

Komentarze