ul. Tomasza Zana 38 a, 20-601 LUBLIN
tel. (0-81) 524-02-55, 528-08-22
fax (0-81) 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakad.pl
Varia

X ATENA

W dniach 5-8 listopada odbyła się X edycja Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA. Podczas czterech dni stoiska 63 wydawców (w tym 19, którzy uczestniczyli we wszystkich edycjach ATENY) odwiedziło ok. 10 tys. osób. „Magazyn Literacki Książki” i „Biblioteka Analiz” uhonorowały dyplomami dr Anielę Topulos i Krystynę Gołębiowską, którym targi zawdzięczają swe istnienie i pozycję. Pani Krystyna, sekretarz ATENY od początku istnienia targów, po raz ostatni brała udział w organizacji imprezy. Jej miejsce zajęła Agnieszka Kozłowska. Prof. Tadeusz Szulc, wiceminister edukacji, zwrócił uwagę na znaczący udział książki akademickiej i naukowej w rynku książki w Polsce - stanowią one 37 proc. wszystkich tytułów.

Podczas ATENY odbyły się sesje i warsztaty, z których największym zainteresowaniem wydawców cieszyły się jak zwykle te, które poświęcono prawu autorskiemu. Niewątpliwą atrakcją i znaczącym wydarzeniem, trochę niedocenionym, była towarzysząca targom wystawa prezentująca w niezwykle interesujący sposób dorobek i doświadczenia Barbary Kaczmarek, autorki wielu okładek i koncepcji graficznych książek Wydawnictwa UWr.

W konkursie na najlepszą książkę akademicką przyznano 7 nagród i 8 wyróżnień. Nagroda Główna ATENA 2003 Fundacji Kultury w wysokości 8 tys. zł przypadła Wyd. Naukowemu PWN za książkę Jerzego Szackiego Historia myśli socjologicznej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymało Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego za Corpus Caesarianum. Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji przypadła Gdańskiemu Wyd. Psychologicznemu za książkę Wiesława Łukaszewskiego Wielkie pytania psychologii. Nagroda Fundacji „Książka Naukowo-Techniczna” w wysokości 3 tys. zł za najlepszą książkę akademicką z dziedziny techniki przypadła Wyd. Naukowo-Technicznym za książkę Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów pod red. Marka Kubalego. To samo wydawnictwo za książkę Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego Leszka A. Dobrzańskiego otrzymało kolejną nagrodę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT za najlepszą książkę akademicką z dziedziny techniki. Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w wysokości 1 tys. zł przyznano Wyd. SGGW za książkę Czesława Wysockiego i Piotra Sikorskiego Fitosocjologia stosowana. Nagrodę „Magazynu Literackiego Książki” i „Biblioteki Analiz” za najlepiej wydaną książkę akademicką otrzymało Wyd. Arkady za książkę Anny Sieradzkiej Tysiąc lat ubiorów w Polsce.

Wyróżnienia przyznano za książki: Fizjologia roślin pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka, Wyd. Naukowe PWN SA; Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Leszek Wysocki, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej; Oblicze naszej planety. Geologia i geomorfologia w zarysie, P. Kłysz, J. Skoczylas, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza; Etyka lekarska, Tadeusz Brzeziński, Wyd. PZWL; Torfowiska i torf, Piotr Ilnicki, Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego; Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody studia przypadków pod red. Ewy Konarzewskiej-Gubały, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu; Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, Krzysztof Perlicki, WKŁ; Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe pod red. Jana Barcza, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

(mit)

KLIO

71 wydawców zaprezentowało swoje propozycje podczas XII Targów Książki Historycznej, które odbyły się w dniach 27-30 listopada 2003 r. w Warszawie. Do Nagrody KLIO zgłoszono 150 pozycji.

W kategorii autorskiej nagrodę I stopnia otrzymał pośmiertnie Antoni Mączak za książkę Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego). Nagrodą II stopnia uhonorowano Jerzego Borowczyka za książkę Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza). Równorzędne wyróżnienia przyznano Tomaszowi Kizwalterowi za Historię powszechną. Wiek XIX (Wyd. TRIO); Janinie Stobniak-Smogorzewskiej za Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wyd. Rytm) oraz Stanisławowi Wiechowi za Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 1866-1896 (Wyd. Akademii Świętokrzyskiej).

W kategorii monografii naukowej nagrodę I stopnia otrzymał Wojciech Brojer za książkę Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie (FNP, Wyd. UWr.). Dwie równorzędne nagrody II stopnia otrzymali Marek Kornat za książkę Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) oraz Edmund Nowak za książkę Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950) (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego). Wyróżniono Mariusza Patelskiego za książkę Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski (Oficyna Wyd. Rytm).

W kategorii edytorskiej wyróżniono Dom Wyd. Bellona i Andrzeja Michałka za cykl Wyprawy krzyżowe oraz Wydawnictwo Apostolicum i Bogusława Świtałę za książkę Zamek Krzyżacki w Malborku.

W kategorii varsavianów wyróżniono Jerzego S. Majewskiego (Warszawa nieodbudowana, Wyd. Veda) i Stanisława Kopfa (Powstańcy w obozach jenieckich, Fundacja Wystawa „Warszawa Walczy 1939-1945” i Wyd. ASCON).

Honorową Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymali Stanisław Wiech i Dariusz Matelski za Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesności (Dom Wyd. Harasimowicza).

(ert)

Nagroda Długosza

W dniach 23-26 października odbyła się VII edycja Targów Książki w Krakowie. Wzięło w niej udział 304 wydawców, którzy zaprezentowali kilkadziesiąt tysięcy pozycji. 3,5 tys. tytułów zaproponował odwiedzającym gość honorowy targów - Rosja. Krakowskie targi książki co roku biją kolejne rekordy. Liczba uczestników zwiększyła się w porównaniu z pierwszą edycją o blisko 100. W 2003 r. targi odwiedziło 22 tys. osób - kolejny rekord. Imprezę chwalą sobie także wydawcy ze szkół wyższych. Jak zwykle zostali oni zgrupowani w jednym sektorze, co stanowiło znaczące ułatwienie dla zainteresowanych książką naukową.

Tradycyjnie odbyła się też uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Długosza, jednej z najważniejszych nagród naukowych w dziedzinie humanistyki, także pod względem wartości finansowej (30 tys. zł). Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, do konkursu przystąpiło wielu wydawców akademickich. Laureatem szóstej edycji Nagrody im. Jana Długosza została prof. Teresa Kostkiewiczowa, autorka książki Polski wiek świateł. Obszary swoistości (Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Niestety, fakt, iż książka ukazała się dzięki staraniom FNP, nie został podczas uroczystości należycie podkreślony.

W przypadku tej nagrody sukcesem jest już sama nominacja. W 2003 oprócz laureatki nominowano do nagrody: Główne kontrowersje estetyki współczesnej Bohdana Dziemidoka (Wyd. Naukowe PWN); Historia Polski. Średniowiecze Stanisława Szczura (Wyd. Literackie); Alicji Jarzębskiej Strawiński. Myśli i muzyka (Musica Iagellonica); Malewicz w Warszawie. Rekonstrukcje i interpretacje Andrzeja Turowskiego (Universitas); Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych Piotra Kłodkowskiego (Znak); Janusza Maciuszki Mikołaj Rej - zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku (Wyd. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej); Lecha Zdybela Idea spisku i teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych badań historycznych (Wyd. UMCS); Andrzeja Walickiego Rosja, katolicyzm i sprawa polska (Wyd. Prószyński i S-ka); Romana Mazurkiewicza Polskie średniowieczne pieśni maryjne (Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie).

Warto zauważyć, że nagrodę zdobyła praca opublikowana przez wydawnictwo akademickie, a wśród nominowanych znalazły się 3 książki wydawców akademickich i 2 opublikowane przez oficyny wywodzące się i ściśle związane ze środowiskiem UJ. Warto też zauważyć, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych wśród nominowanych nie dominowały produkcje oficyn krakowskich.

W poprzednich latach laureatami Nagrody im. Jana Długosza zostali profesorowie: Barbara Skarga, Mieczysław Tomaszewski, Cezary Król, Stefan Swieżawski i Jan Błoński.

(rat)