Instytuty PAN

Polska Akademia Nauk

Jednostki wydziałowe

Wydział I Nauk Społecznych
Instytut Archeologii i Etnologii –www.iaepan.edu.pl
Instytut Badań Literackich –www.ibl.waw.pl
Instytut Filozofii i Socjologii –www.ifispan.pl
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla –www.ihpan.edu.pl
Instytut Historii Nauki –www.ihnpan.waw.pl
Instytut Języka Polskiego –www.ijp-pan.krakow.pl
Instytut Nauk Ekonomicznych –www.inepan.pl
Instytut Nauk Prawnych –www.inp.pan.pl
Instytut Psychologii – www.psych.pan.pl
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa –www.irwirpan.waw.pl
Instytut Slawistyki –www.ispan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych –www.isppan.waw.pl
Instytut Sztuki –www.ispan.pl
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej –
Zakład Krajów Pozaeuropejskich –

Wydział II Nauk Biologicznych
Centrum Badań Ekologicznych –www.cbe-pan.pl
Instytut Biochemii i Biofizyki –www.ibb.waw.pl
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego –www.nencki.gov.pl
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera – www.botany.pl
Instytut Dendrologii –www.idpan.poznan.pl
Instytut Ochrony Przyrody –www.iop.krakow.pl
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego –www.paleo.pan.pl
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego –www.ipar.pan.pl
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt –www.isez.pan.krakow.pl
Międzynarodowe Centrum Ekologii –www.mcepan.lodz.pl
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej –www.iimcb.gov.pl
Muzeum i Instytut Zoologii –www.miiz.waw.pl
Zakład Antropologii – www.antropologia.wroclaw.pl
Instytut Biologii Ssaków –www.ibs.bialowieza.pl
Zakład Biologii Antarktyki –www.ibb.waw.pl
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej – www.golysz.pan.pl
Zakład Ornitologii –www.stornit.gda.pl

Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika –www.camk.edu.pl
Centrum Badań Kosmicznych –www.cbk.waw.pl
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych –www.cbmm.lodz.pl
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych – www.cmpw-pan.edu.pl
Centrum Fizyki Teoretycznej –www.cft.edu.pl
Instytut Chemii Bioorganicznej –www.ibch.poznan.pl
Instytut Chemii Fizycznej –www.ichf.edu.pl
Instytut Chemii Organicznej –www.icho.edu.pl
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego –www.ifj.edu.pl
Instytut Fizyki Molekularnej –www.ifmpan.poznan.pl
Instytut Fizyki –www.ifpan.edu.pl
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni –www.ik-pan.krakow.pl
Instytut Matematyczny – www.impan.pl
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego –www.int.pan.wroc.pl
Instytut Wysokich Ciśnień –www.unipress.waw.pl

Wydział IV Nauk Technicznych
Instytut Badań Systemowych –www.ibspan.waw.pl
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej –www.ibib.waw.pl
Instytut Budownictwa Wodnego –www.ibwpan.gda.pl
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej –www.iitis.pl
Instytut Inżynierii Chemicznej –www.iich.gliwice.pl
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego –www.imp.gda.pl
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej –www.imim.pl
Instytut Podstaw Informatyki –www.ipipan.waw.pl
Instytut Podstawowych Problemów Techniki –www.ippt.gov.pl

Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzyńskiego –www.ipan.lublin.pl
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego –www.ifzz.pl
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego –www.ifr-pan.krakow.pl
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt – https://www.igbzpan.pl/
Instytut Genetyki Roślin –www.igr.poznan.pl
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności –www.pan.olsztyn.pl
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej –www.ogrod-powsin.pl
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt –www.turysta.net.pl/atrakcje/pan
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego –www.isrl.poznan.pl

Wydział VI Nauk Medycznych
Centrum Biologii Medycznej –www.cbm.pan.pl
Instytut Farmakologii –www.if-pan.krakow.pl
Instytut Genetyki Człowieka –www.igcz.poznan.pl
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda –www.iitd.pan.wroc.pl
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego –www.imdik.pan.pl

Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
Instytut Geofizyki –www.igf.edu.pl
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowaniaim. Stanisława Leszczyckiego –www.igipz.pan.pl
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią –www.min-pan.krakow.pl
Instytut Mechaniki Górotworu –www.img-pan.krakow.pl
Instytut Nauk Geologicznych –www.ing.pan.pl
Instytut Oceanologii –www.iopan.gda.pl
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –www.ipis.zabrze.pl
Muzeum Ziemi –www.mz.pan.pl

Placówki pozawydziałowe

Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza PŚk. i PAN –www.tu.kielce.pl
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur – www.ml.pan.wroc.pl
Archiwum PAN –www.apan.waw.pl
Archiwum Nauki PAN i PAU
Biblioteka Gdańska PAN –www.bgpan.gda.pl
Biblioteka Kórnicka PAN –www.bkpan.poznan.pl
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie – www.pau.krakow.pl

Jednostki działalności gospodarczej

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – www2.oss.wroc.pl