Aktualności
Instytuty naukowe
20 Lipca
Opublikowano: 2023-07-20

Jubileusz Instytutu Dendrologii PAN

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku kończy 90 lat. W ramach obchodów jubileuszu na październik zaplanowano konferencję „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”.

Rośliny drzewiaste – z ich zmiennością genetyczną, bogactwem gatunkowym oraz różnorodnością zajmowanych siedlisk, a także ich długowiecznością – stanowią niezwykle interesujący, a przy tym wymagający obiekt badawczy. Strukturalna i funkcjonalna ich różnorodność i tworzonych przez nie układów, różnorodność procesów ekologicznych, w których uczestniczą i w których odgrywają dominującą rolę, reprezentowane przez nie strategie życiowe i adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska powodują, iż rośliny drzewiaste są przedmiotem badań specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Poszerzenie wiedzy o biologii i ekologii roślin drzewiastych, na różnych poziomach ich organizacji oraz w kontekście zagrożeń, jakie przed nimi stoją, ma znaczenie zarówno w obszarze badań podstawowych, jak i aplikacyjnych.

Okazją do zapoznania się z wynikami najnowszych badań oraz wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń naukowców i praktyków będzie organizowana w październiku trzecia edycja konferencji „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” (9–11 X). W jej trakcie zaplanowano wykłady, sesję terenową w Arboretum Instytutu Dendrologii PAN, sesje referatowe i plakatowe, a także część konkursową dla młodych naukowców. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 31 lipca. Szczegóły na stronie internetowej instytutu.

Konferencja będzie połączona z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Placówka jest efektem realizacji idei zawartej w testamencie Władysława hr. Zamoyskiego, ostatniego właściciela dóbr kórnickich. Na bazie przekazanego przez niego majątku powstała w 1925 roku Fundacja Zakłady Kórnickie. Jednym z jej celów miało być powołanie i utrzymanie instytucji zajmującej się badaniami roślin drzewiastych. Jednostka ta, w zamyśle fundatorów, miała być instytutem leśnym. Zakład Badania Drzew i Lasu utworzono 1 lipca 1933 roku, a od 24 maja 1952 roku funkcjonuje w strukturze Polskiej Akademii Nauk.

ID PAN jest wiodącą krajową placówką naukową, która zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami z zakresu biologii roślin drzewiastych na wszystkich poziomach ich organizacji i tworzonych przez nie zbiorowisk. Najważniejszym zapleczem badawczym jest kolekcja roślin drzewiastych uprawianych w przyzamkowym ogrodzie, będąca efektem starań kilku pokoleń właścicieli majątku kórnickiego. Już w XVIII i XIX wieku uznawana była za największą na ziemiach polskich, a także jedną z największych w skali kontynentu europejskiego (1,5 tys. taksonów). Dzisiaj liczy ponad 3 tys. taksonów, a jej znaczenie naukowe i społeczne nieustannie wzrasta.

Strukturę placówki tworzy pięć zakładów: Biogeografii i Systematyki, Biologii Rozwoju, Genetyki i Interakcji Środowiskowych, Ekologii, Związków Symbiotycznych, a także Laboratorium Analiz Mineralnych, Arboretum (ok. 50 ha), Las Doświadczalny Zwierzyniec (222 ha), Zielnik i Biblioteka Kórnicka. W obu uprawianych dyscyplinach: naukach leśnych i naukach biologicznych Instytut otrzymał w ostatniej ewaluacji kategorię naukową A+. Zatrudnia 106 osób, w tym 7 profesorów tytularnych, 14 doktorów habilitowanych oraz 23 doktorów. Współtworzy Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów PAN oraz posiada prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne.

Aktualne badania statutowe obejmują dwa tematy: „Złożoność funkcji ekosystemów leśnych jako podstawa ich ochrony i zarządzania nimi w układach naturalnych i przekształconych” oraz „Biologiczne podstawy funkcjonowania roślin drzewiastych w warunkach zmieniającego się środowiska”. Realizowane są także liczne prace zlecane przez krajowe i zagraniczne instytucje. Instytut wydaje własne czasopismo „Dendrobiology” – najwyżej indeksowane przez Web of Science polskie czasopismo leśne o IF 1,375.

MK, źródło: ID PAN

komunikat 2 wizytowka

Dyskusja (0 komentarzy)