Aktualności
Instytuty naukowe
16 Listopada
Źródło: www.lasy.gov.pl/
Opublikowano: 2017-11-16

„Nie” dla wycinki w Puszczy Białowieskiej

Tak w skrócie można przedstawić stanowisko Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN w sprawie Strategii Ochrony Puszczy Białowieskiej, a ściślej dokonywanej w nich wycinki drzew. Poniżej pełny tekst stanowiska RN IBS PAN.

„Puszcza Białowieska jest najcenniejszym ekosystemem leśnym na niżu Europy, ukształtowanym przez naturalne procesy lasotwórcze, a nie na skutek działalności człowieka. Jest najważniejszym lub jedynym obszarem występowania unikatowych gatunków zwierząt, roślin i grzybów w Polsce, charakteryzującym się ogromną różnorodnością biologiczną. Cechy te zadecydowały o włączeniu Puszczy Białowieskiej do sieci Natura 2000 oraz nadaniu jej statusu Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Istotnym celem ochrony Puszczy Białowieskiej jest zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych, których przejawem jest naturalna dynamika liczebności populacji zwierząt i roślin, w tym masowe pojawy różnych gatunków.

Gradacje kornika drukarza występujące w drzewostanach świerkowych nie mają wpływu na trwałość ekosystemu Puszczy Białowieskiej, a tym bardziej na stan zachowania siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000, szczególnie tych, w których świerk nie odgrywa istotnej roli jako gatunek lasotwórczy. Dlatego wycinka świerków prowadzona przez PGL Lasy Państwowe w celu ochrony siedlisk Natura 2000 jest nieuzasadniona.

Wycinka i wywożenie martwych świerków z drzewostanów Puszczy Białowieskiej są niezgodne z Planem Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 oraz Zintegrowanym Planem Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO, prowadzą do zakłócenia naturalnych procesów przyrodniczych, mają destrukcyjne oddziaływanie na stan siedlisk i gatunków oraz nieprzewidywalne skutki dla środowiska. Gospodarka leśna, w tym usuwanie martwych i zamierających drzew, została w Planie Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska zidentyfikowana jako potencjalne zagrożenie dla stanu zachowania siedlisk i wielu rzadkich gatunków zwierząt. Jeśli wycinka jest uzasadniona względami bezpieczeństwa publicznego, martwe świerki powinny być ścinane wyłącznie przy drogach publicznych oraz szlakach turystycznych i pozostawiane na miejscu do naturalnego rozkładu.

Eksploatacja Puszczy Białowieskiej na zasadach gospodarki leśnej nie zapewnia zrównoważonego wykorzystania jej zasobów i nie wspiera rozwoju społeczności lokalnych. Taki rozwój jest możliwy tylko poprzez użytkowanie nie wpływające negatywnie na naturalne procesy i strukturę drzewostanów Puszczy, oraz uwzględniające jej unikatowość przyrodniczą.

Status obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO i obszaru Natura 2000 nie gwarantuje wystarczającej ochrony Puszczy Białowieskiej. Właściwą i trwałą ochronę może zapewnić ujednolicenie statusu ochronnego całego kompleksu Puszczy i uporządkowanie stanu prawnego w duchu rozwiązań zaproponowanych w 2006 roku przez Zespół Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej, który uwzględniał zarówno wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, jak i potrzeby społeczności lokalnych”.

Pod stanowiskiem widnieją 23 podpisy uczonych z: IBS PAN w Białowieży; Instytutu Ochrony Przyrody PAN; Muzeum i Instytut Zoologii PAN; Instytutu Botaniki oraz Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN; Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Nauk o Środowisku oraz Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jk

(źródło: IBS PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)