Aktualności
Kadry
20 Czerwca
Opublikowano: 2024-06-20

Konkurs na dyrektora NAWA

Minister Nauki ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dotychczasowy sternik, dr Dawid Kostecki, na początku czerwca złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Dr Dawid Kostecki kierował agencją niespełna dwa lata. Na początku czerwca złożył rezygnację, którą przyjął premier Donald Tusk. Obowiązki dyrektora minister nauki powierzył dr Zofii Sawickiej, pełniącej dotychczas funkcję zastępcy.

Jednocześnie kilka dni temu minister Dariusz Wieczorek ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kandydatem może być osoba, która

 • posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej szkolnictwa wyższego lub nauki;
 • zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 273) oraz nie współpracowała z tymi organami.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz sposobu ich składania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Zgodnie ze Strategią Rozwoju NAWA na lata 2024–2023, realizuje pięć głównych celów:

 • Wspieranie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Popularyzacja języka i kultury polskiej za granicą.
 • Wzmacnianie obecności polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.
 • Ułatwianie międzynarodowego transferu wiedzy oraz umiejętności do nauki i gospodarki.
 • Cel horyzontalny: rozwój instytucjonalny Agencji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)