Aktualności
Kadry
15 Listopada
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-11-15

Nowa dyrektor Instytutu Slawistyki PAN

Z początkiem listopada funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki PAN objęła dr hab. Ewa Golachowska. Zastąpiła na tym stanowisku prof. Annę Zielińską, która kierowała placówką od 2015 roku.

Konkurs na dyrektora Instytutu Slawistyki PAN prowadzony był przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski powierzył funkcję dr hab. Ewie Golachowskiej. Jej czteroletnia kadencja potrwa do końca października 2027 roku.

Nowa dyrektor związana jest z Instytutem Slawistyki PAN od 1996 roku. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy Opis języka we wsiach szlacheckich i włościańskich w dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku na podstawie monografii Jak mówić do Pana Boga. Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XIX i XX wieku. W latach 2007–2016 była prezeską Fundacji Slawistycznej, a w okresie 2019–2023 pełniła funkcję kierowniczki Zakładu Językoznawstwa IS PAN.

Prowadziła długoletnie badania socjolingwistyczne na terenie Podlasia, Białorusi, Litwy i Łotwy. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na języku i kulturze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, wielojęzyczności, religijności na pograniczach religijnych i etnicznych, a w szczególności na kwestiach związanych z zależnościami występującymi pomiędzy językiem i tożsamością. W obrębie tego tematu badała problemy języka i kultury drobnej szlachty Podlasia i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, współczesną sytuację socjolingwistyczną polszczyzny na Białorusi, współczesną sytuację polszczyzny młodego pokolenia na Łotwie oraz język sacrum katolików na Białorusi.

Instytut Slawistyki PAN należy do najstarszych tradycyjnych instytutów Polskiej Akademii Nauk – został założony w 1954 roku. Jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii. Wśród obszarów objętych badaniami można wymienić m.in. kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny, tożsamości narodowe i regionalne Słowian, wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe, mniejszości (językowe, etniczne, religijne) czy slawistyczne językoznawstwo synchroniczne (badania konfrontatywne, semantykę, kognitywizm i lingwistykę korpusową).

Działalność i program badawczy Instytutu Slawistyki koncentrują się na obszarach stanowiących wyzwania dla współczesnej humanistyki, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomości społecznej, a także dla ochrony kultury narodowej, zarówno materialnej, jak i duchowej.

Pod koniec października Instytut zmienił swoją siedzibę. Teraz mieści się przy ulicy Jaracza 1 w Warszawie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)