Aktualności
Kadry
03 Kwietnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-04-03

Nowy dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Prof. Maciej Giefing został nowym dyrektorem Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Z początkiem kwietnia zastąpił na tym stanowisku prof. Michała Witta.

Konkurs na dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN prowadzony był przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Macieja Giefinga, dotychczasowego zastępcy dyrektora ds. naukowych. Z początkiem kwietnia przejął on kierowanie jednostką, zastępując w tej roli prof. Michała Witta, który sprawował funkcję dyrektora od 2016 roku. Kadencja nowych władz potrwa do 31 marca 2028 roku.

Prof. Maciej Giefing ukończył biotechnologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 roku uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego. Dwa lata temu został profesorem tytularnym. Z poznańskim instytutem związany jest od 20 lat. W okresie 2014–2018 pracował też w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2019 do 2021 – w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku w IGC objął kierownictwo Zakładu Genetyki Nowotworów, gdzie prowadzi badania genomu i epigenomu komórek nowotworowych. Głównym obszarem jego działań jest genetyka nowotworów litych oraz chłoniaków.

W 2019 roku wraz z zespołem naukowców z IGC PAN otrzymał Nagrodę Wydziału V Nauk Medycznych PAN za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani. W badaniach nad chłoniakiem Hodgkina współpracuje z grupami naukowymi z Niemiec, zrzeszonymi w German Hodgkin Study Group. Badania te przyczyniły się do opisania roli szeregu czynników transkrypcyjnych kluczowych w patogenezie klasycznego chłoniaka Hodgkina. Jest również koordynatorem projektu NEXT LEVEL Project finansowanego ze środków unijnych i realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Universitair Medisch Centrum Groningen (Holandia), Universität Ulm (Niemcy), Universiteit Gent (Belgia).

Instytut Genetyki Człowieka PAN jest wiodącym ośrodkiem genetyki człowieka w Polsce. Główne dziedziny badawcze to: cytogenetyka, genetyka molekularna, patologia komórkowa, biologia rozrodu, mutageneza i biotechnologia. Badania prowadzone w jednostce obejmują również zagadnienia związane z transgenezą, epigenetyką, genomiką, transkryptomiką i proteomiką.

Prace badawcze w IGC zmierzają do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, ze szczególnym naciskiem na schorzenia uwarunkowane genetycznie, nowotwory, zaburzenia płodności, choroby autoimmunologiczne i zakaźne. Naukowcy dążą do poznania genetyczno-molekularnych podstaw chorób i wykorzystania uzyskiwanych wyników w praktyce klinicznej. Dzieje się to dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami klinicznymi oraz powołaniu Innowacyjnego Centrum Medycznego zajmującego się diagnostyką chorób.

Aby zrozumieć podstawowe mechanizmy zaburzeń i podatności na wspomniane schorzenia w badaniach stosowane są nowoczesne technologie biologii molekularnej wraz z technikami cytogenetycznymi i immunologicznymi. Od wielu lat w instytucie rozwijana jest ekspertyza zorientowana na medycynę regeneracyjną i zastosowanie komórek macierzystych oraz inżynierię tkankową. Badania są wykonywane w pięciu zakładach naukowo-badawczych, dwóch pracowniach specjalistycznych oraz samodzielnych grupach badawczych. Placówka zatrudnia 83 osoby, w tym 7 profesorów, 7 profesorów instytutu, 18 adiunktów, 3 asystentów, 8 specjalistów, 29 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 11 pracowników administracji i księgowości.

Instytut posiada kategorię naukową A w dyscyplinie nauk medycznych oraz prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych. Prowadzi również kształcenie młodych naukowców w ramach Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)