Aktualności
Kadry
05 Maja
Fot. K. Adamczewski
Opublikowano: 2023-05-05

Nowy przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego, został powołany na funkcję przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To już druga zmiana na tym stanowisku w obecnej kadencji.

Do 24 czerwca 2021 roku Polską Komisją Akredytacyjną kierował (od 2016 r.) prof. Krzysztof Diks. Zastąpił go prof. Stanisław Wrzosek. Od 29 kwietnia, decyzją ministra edukacji i nauki, na jej czele stanął ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego.

Jest duchownym katolickim Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Studia teologiczne ukończył w 1993 roku – magisterium z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1997 r. uzyskał magisterium i licencjat z prawa kanonicznego, a dwa lata później – magisterium z prawa w KUL. W 2001 r. uzyskał stopień doktora, a w 2012 r. – doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawo, specjalność prawo administracyjne.

Od 1 października 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do końca września 2022 r. był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia. Wcześniej pracował także w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jest członkiem I Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Zespołu ds. Skarg i Wniosków PKA, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze ds. Samorządu Terytorialnego, a także Zespołu ds. Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Polska Komisja Akredytacyjna została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. (obecna nazwa obowiązuje od 2011 r.). Stanowi niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w uczelniach publicznych i niepublicznych. Swoją misję realizuje poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy maksymalnie stu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, Parlament Studentów RP (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Organami PKA są Przewodniczący oraz Prezydium. W skład Komisji wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy. Obecna, czteroletnia kadencja PKA rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r.

Od 2009 r. PKA jest członkiem Europejskiej Sieci Agencji do spraw Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA). Jest też wpisana do Rejestru Europejskiego Systemu Zapewniania Jakości (EQAR). Obecnie stara się o uzyskanie akredytacji World Federation for Medical Education (WFME).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)