Aktualności
Konferencje
08 Marca
Opublikowano: 2019-03-08

Debata o szkołach doktorskich już 20 marca w Toruniu

20 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga z debat środowiskowych poświęconych wdrażaniu poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego. Tematem obrad będą tym razem szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach „NKN Forum”. W ich trakcie szkoły wyższe oraz uczelnie przedstawią projekty rozwiązań, koncepcje, pomysły i inicjatywy dotyczące wdrażania w życie różnych obszarów związanych z nową ustawą oraz reformą nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza z konferencji odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, która odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, będą szkoły doktorskie.  To jeden z najważniejszych obszarów w świecie akademickim, bo o poziomie nauki uprawianej w Polsce za kilka lat decydować będą dzisiejsi doktoranci. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie im warunków do twórczej wymiany myśli, zapewnienie udziału w badaniach naukowych na najwyższym poziomie i kontaktu z wybitnymi uczonymi. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo socjalne. Odpowiedzią na te potrzeby mają być instytucje w Polsce zupełnie nowe – szkoły doktorskie. Na ile spełnią pokładane w nich nadzieje zależy od mądrości, zdecydowania, odwagi, ale i rozwagi tworzących je dziś pracowników polskich uczelni. 20 marca na spotkaniu w Toruniu będą mogli wymienić doświadczenia, podzielić się wątpliwościami i podyskutować o szansach i zagrożeniach.

Wdrażane projekty szkół doktorskich zaprezentują przedstawiciele różnych uczelni, dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilku uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich. W organizację debaty włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów (jej przedstawiciele wezmą czynny udział we wszystkich panelach i seminariach) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Toruńska debata rozpocznie się od sesji Szkoły doktorskie, w czasie której rozwiązania tej koncepcji na swoich uczelniach przedstawią: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i programów międzynarodowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W drugiej sesji dotyczącej ewaluacji szkół doktorskich panelistami będą: prof. dr hab. inż. Błażej T. Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr inż. Agnieszka Żyra, pełnomocnik Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ponadto przewidziano osiem seminariów tematycznych: Struktura i organizacja szkół doktorskich; Wspólne szkoły doktorskie; Programy kształcenia w szkołach doktorskich w kontekście 8. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji; Zasady rekrutacji w szkołach doktorskich; Regulaminy szkół doktorskich (praktyka przygotowania i oczekiwania); Umiędzynarodowienie szkół doktorskich; Indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa i zasady wyznaczania promotorów; Finansowanie badań i zabezpieczenie socjalne doktorantów.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem uczelni, gospodarze wydarzenia z UMK przesłali do rektorów zaproszenia z linkiem do formularza rejestracyjnego pozwalającego na zgłaszanie kilku uczestników. Kontakt z organizatorami: nknforum@umk.pl; sprawy merytoryczne: tel. 604 481 364; sprawy organizacyjne: tel. 669 200 739.

MK

Program debaty w Toruniu

Dyskusja (0 komentarzy)