Aktualności
Konferencje
17 Września
Opublikowano: 2019-09-17

Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

„Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” – to tytuł IV Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, która odbędzie się w dniach 23–25 października w Gdańsku.

Konferencja skierowana jest do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji znajdujących się w ramach polskich uczelni wyższych oraz kadr zarządzających. Poruszone zostaną zagadnienia istotne szczególnie w obliczu zmian, z jakimi muszą się zmierzyć polskie uczelnie wyższe. Zaplanowano cztery panele.

W pierwszym – „Muzeum w Uniwersytecie” – dyskusja będzie się toczyć wokół problemów z zachowaniem dziedzictwa akademickiego (jaki status posiadają muzealne kolekcje w strukturach uczelni publicznych? jak pogodzić działalność muzealną z bieżącym działaniem uniwersytetu?), różnorodności kolekcji i ich roli w uczelni oraz co łączy, a co dzieli muzea uczelniane i centra nauki i jak dobrze wykorzystać potencjał i zalety muzeum uczelnianego?

W drugim – „Uniwersytet dla muzeum” – padną pytania: Jakie możliwości stwarza dla uczelnianych jednostek muzealnych obecność w strukturach uczelni – jak wykorzystać ten potencjał (zasoby ludzkie, infrastruktura, instytucje) w działalności muzeum uczelnianego? W jaki sposób kolekcje uczelniane mogą być wykorzystywane na potrzeby badań naukowych? W jaki sposób służą dydaktyce? Jak pogodzić wyzwania stawiane przed uczelniami wyższymi w XXI wieku z działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa akademickiego? Jakie nowe narzędzia i metody można wypracować by sprostać tym wyzwaniom?

Trzeci panel nosi tytuł „Muzeum uczelni a społeczność lokalna – sieci powiązań”. W jego trakcie uczestnicy zastanowią się, jakie związki (kulturowe, gospodarcze) posiada uczelnia z miastem oraz jak dziedzictwo akademickie może posłużyć dla dobra wspólnoty lokalnej, do kogo skierowana jest oferta muzeum uczelnianego, w jakim stopniu muzea uczelniane powinny być ukierunkowane na konkretnych odbiorców i jak poprzez działalność muzeum uczelnianego kształtować kulturę naukową i świadomość dziedzictwa uczelni wśród społeczności akademickiej?

Ostatni panel – „Społeczeństwo dla Muzeum – interakcje i integracje” – poruszy kwestie zachęcania społeczności do współuczestniczenia i tworzenia kolekcji muzeum uczelnianego, zaprezentowane zostaną przykłady inicjatyw społecznych, wystaw angażujących lokalną społeczność, inicjatyw darczyńców, indywidualnych historii, osobistych wspomnień związanych z uczelnią oraz wątpliwości i obawy towarzyszące partycypacji, słabe strony współuczestnictwa.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, a współorganizatorami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska.

Patronat medialny: „Gazeta GUMED”, „Forum Akademickie”, „Muzealnictwo”, „Spotkania z Zabytkami”.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych prowadzi działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków z nim związanych. Celem SMU jest również inicjowanie i prowadzenie międzynarodowych badań naukowych o charakterze multidyscyplinarnym. Nadrzędną ideą jest przede wszystkim ukazanie roli i potrzeby funkcjonowania placówek muzealnych na uczelniach.

Więcej szczegółow: http://muzeauczelniane.pl/aktualnosci/10063/.

Marta Piszczatowska

Dyskusja (0 komentarzy)