Aktualności
Konferencje
06 Lutego
Opublikowano: 2020-02-06

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

W dniach 17–19 marca w Toruniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich. Jej organizatorem jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem projektu jest prezentacja regulacji prawnej procesu kształcenia doktorantów, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe dwie edycje (w 2018 i 2019 roku) spotkały się z dużym zainteresowaniem. Temat stał się jeszcze bardziej aktualny po wejściu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tegoroczna konferencja adresowana jest do prorektorów, dyrektorów i kierowników szkół doktorskich, przewodniczących i członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz osób odpowiedzialnych za kształcenie doktorantów. Szkoły doktorskie charakteryzuje szeroka autonomia, o czym świadczy m.in. ich usytuowanie w strukturze uczelni i instytutów naukowych. Różne są nazwy i zadania organów je prowadzących.

Harmonogram wydarzenia zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja ustawowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego. Drugi dzień poświęcony będzie  problematyce wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów (rekrutacja, tok studiów, ocena śródokresowa), a także odpowiedzialności dyscyplinarnej i własności intelektualnej. W ostatnim dniu zaprezentowane zostaną takie zagadnienia, jak: polityka naukowa oraz obsługa doktorantów zagranicznych.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

  • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, do 12 listopada 2019 r. orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych publikacji;
  • dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym;
  • dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW – pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się prawem administracyjnym, w tym między innymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Jest specjalistką z zakresu problematyki informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji;
  • dr hab. Magdalena Sieniuć – adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, autorka publikacji z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego;
  • dr Artur Chełstowski – absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2003 roku zawodowo związał się z UW, początkowo jako audytor wewnętrzny, a następnie od 2006 roku jako zastępca kanclerza ds. ekonomicznych. Jest ekspertem w zakresie ekonomii, finansów publicznych, zarządzania podmiotami publicznymi, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego i kontroli;
  • dr Daria Gęsicka – rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej;
  • mgr Liliana Lato – od 2011 r. kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, umowami oraz promocją zagraniczną;
  • mgr Mirosław Pakosz – pracownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się obsługą i rekrutacją kandydatów z zagranicy na studia pełne. Sporządza informacje statystyczne i finansowe oraz raporty o współpracy międzynarodowej na potrzeby uczelni;
  • mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013–2016 pełnomocnik dziekana WPiA UMK ds. kontaktów z interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich odbędzie się w dniach 17–19 marca. Miejsce obrad: hotel Toruń Mercure Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3). Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/ksd.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)