Aktualności
Konferencje
17 Lutego
Opublikowano: 2020-02-17

Konferencja w Płocku

W dniach 5–6 czerwca 2020 r. odbędzie się w Płocku konferencja naukowa „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego”.

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego jest okazją do refleksji nad społecznym ruchem naukowym jako elementem krajobrazu nauki i życia zbiorowego. Stowarzyszenia oraz fundacje naukowe charakteryzują się wielością celów, funkcji i form. Odgrywały też różnorodne role w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych, którym towarzyszyły dynamiczne zmiany technologiczne. Uzasadnia to potrzebę opisu społecznego ruchu naukowego w procesie zmiany społecznej. Celem konferencji jest zatem ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej.

Podczas Konferencji planowane jest podjęcie następujących problemów szczegółowych: przemiany stowarzyszeń naukowych, role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, przyszłość towarzystw naukowych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. Michał Nowosielski, prof. MUP (Towarzystwo Naukowe Płockie, Mazowiecka Uczelnia Publiczna). Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy dr Andrzej Kansy (Towarzystwo Naukowe Płockie, Mazowiecka Uczelnia Publiczna).

Organizatorami konferencji są: Towarzystwo Naukowe Płockie i Rada Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Miejsce konferencji: siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock, pl. Narutowicza 8

Termin nadsyłania propozycji tematów referatów: 16 III 2020 r.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesłać na adres:

Towarzystwo Naukowe Płockie

09-402 Płock

ul. Narutowicza 8

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

mwtnp@interia.pl

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 31 III 2020 r.

tnp logo krzywe brown Planowane jest wydanie publikacji zbiorowej w wydawnictwie Mazowieckiej Uczelni Publicznej (lista MNiSW). Wyboru tekstów dokonają redaktorzy tomu. W pełni przygotowane do druku referaty (zgodnie z wymaganiami edytorskimi) należy przesłać na adres: mwtnp@interia.pl do 30 VI 2020 r.

Warunkiem zakwalifikowania materiału do druku jest spełnienie poniższych wymogów dotyczących warsztatu naukowego publikacji: papier formatu A4; plik tekstowy w formacie *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez autora); czcionka 12 punktów Times New Roman; w pracach zbiorowych  artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów; interlinia 1,5 wiersza; lewy margines 2,5 cm, pozostałe ok. 2,5 cm; druk jednostronny; przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym; ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja); ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką; każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie; fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji); opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu.

Program ramowy

Formularz zgłoszeniowy

Dyskusja (0 komentarzy)