Aktualności
Konferencje
15 Lipca
Opublikowano: 2019-07-15

Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019

W dniach 21–22 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019”. 

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania rewidują lub przynajmniej uzupełniają dotychczasowe spojrzenie na media. Cykliczna konferencja „Media-Biznes-Kultura” pokazuje nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznacza typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

Szczególnym jej wyróżnikiem jest interdyscyplinarność. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym. W kręgu zainteresowania uczestników jest problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Dyskusje, wykłady, warsztaty i spotkania są forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w wielu obszarach, takich jak język mediów i grzeczność językowa w życiu publicznym, etyka mediów, media a rynek czy też media w życiu społecznym, kulturze i polityce.

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym

Etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, powinność. Różne oblicza oraz odsłony wartości i antywartości w mediach. Wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”. Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia lingwistyczne: etyka słowa i grzeczność językowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Respektowanie zasad grzeczności językowej i ich funkcjonalność. Konwencja wypowiedzi, a wybór zasad adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej. Kto jest kim w rozmowie – cechy portretu rozmówców i wynikające z tego konsekwencje. Odpowiedzialność za słowo w działaniach biznesowych (w tym wizerunkowych i reklamowych). Język jako narzędzie wpływu społecznego, w tym również zjawiska negatywne: manipulacja i agresja słowna. Etyczna odpowiedzialność odbiorców mediów.

2. Media a rynek

Nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami a public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku czy podział wpływów? Rynki medialne. Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

3. Media w społeczeństwie i kulturze

Przemiany w komunikacji międzyludzkiej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Poszanowanie wieloetniczności i wielokulturowości w przekazach emitowanych przez media. Ludzkie życie w sieci i jego konsekwencje. Miejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych. Kompetencje etyczne użytkowników mediów w zakresie komunikacji publicznej. Komunikacyjna specyfika przekazów w kontekście relacji nadawczo-odbiorczych. Kontekst jako wyznacznik sytuacji komunikacyjnej.

4. Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Media w skali regionu i kraju a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy. Rynek mediów w komunikowaniu politycznym. Funkcja medium w pozyskiwaniu odbiorcy przekazu. Zmiany na rynku mediów a polityka.

Tradycją konferencji są panele dyskusyjne z udziałem praktyków. Do dyskusji zaproszono grono wybitnych medioznawców, ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz młodych badaczy – studentów, którzy wezmą udział w panelu „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”. Odbędą się także dwie debaty: na temat roli zawodowych komunikatorów w skutecznej komunikacji (prowadzenie dr hab. Dariusz Tworzydło) oraz społecznej odpowiedzialności komunikacji (prowadzenie Magdalena Skorupka-Kaczmarek).

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Więcej szczegółów pod adresem: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)