Aktualności
Konferencje
14 Września
Opublikowano: 2023-09-14

O własności intelektualnej w międzynarodowym gronie

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się pierwszy Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej. Wezmą w nim udział szefowie instytucji zajmujących się własnością intelektualną.  Wydarzenie będzie również okazją do świętowania 105 rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego RP.

Jednym z podstawowych warunków umożliwiających gospodarcze wykorzystanie zaawansowanej wiedzy naukowo-technicznej jest sprawnie funkcjonujący system ochrony niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Posiadane prawa do wykorzystania wynalazków, technologii, wzornictwa lub różnorodnych znaków handlowych mają coraz częściej podstawowe znaczenie dla funkcjonowania najbardziej efektywnych organizacji tworzących innowacyjne rozwiązania we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Jednym z najcenniejszych aktywów nowoczesnej firmy jest znana i ceniona marka, logo, brand, znak towarowy, nazwa firmowa, nazwa produktu lub wzór opakowania. Wartości te budują rynkową tożsamość przedsiębiorstwa i często decydują o zdolności do generowania zysku. Także prawa do korzystania ze stworzonej lub zakupionej technologii, rozwiązań konstrukcyjnych, dokonanych wynalazków lub opracowanego designu mają decydujący wpływ na wartość i pozycję rynkową oraz perspektywy rozwoju.

Innowacyjność gospodarki, czyli zdolność do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów, zależy więc bezpośrednio od skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnych powstających w wyniku działalności naukowej, projektowej lub ekonomicznej. Tylko bowiem w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką ochronę przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów.

Pod hasłem „Ochrona własności intelektualnej – przyszłość, wyzwania, trendy” w dniach 21–22 września w Warszawie odbędzie się pierwszy Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej. W wydarzeniu, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent RP, wezmą udział szefowie międzynarodowych instytucji zajmujących się własnością intelektualną:

  • Daren Tang, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation, WIPO), która administruje międzynarodowymi trybami ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, a także zarządza globalną polityką praw autorskich, ochroną odmian roślin oraz mediacją i arbitrażem w zakresie własności intelektualnej i domen internetowych;
  • Antonio Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO), który administruje europejskim systemem ochrony wynalazków;
  • João Negrão, dyrektor wykonawczy–elekt Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), odpowiadającego za wspólnotową ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także za unijną politykę w zakresie własności intelektualnej, jej naruszeń i wpływu na gospodarkę.

W Kongresie uczestniczyć będą eksperci wysokiego szczebla, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką m.in. ochrony własności przemysłowej, innowacji i współpracy na styku biznesu oraz nauki – przedstawiciele instytucji, firm i organizacji rodzimych oraz międzynarodowych. Wspólnie postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Po co nam dziś ochrona własności intelektualnej?
  • Jaką rolę w trójkącie nauka-biznes-administracja odgrywa własność intelektualna?
  • Czy innowacje mogą łączyć pokolenia?
  • Jakie technologie będziemy chronić w przyszłości?
  • Jak wspierać użytkowników systemu własności intelektualnej?
  • Jaką rolę pełni własność intelektualna w procesie transferu technologii?
  • Jakie rady potrzebują młodzi innowatorzy?

Miejscem obrad będzie Pałac Branickich w Warszawie. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie UPRP. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Patentowy RP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kongres będzie również okazją do świętowania 105 rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego oraz systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Powołanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wskazuje, że ówczesne władze traktowały ochronę własności przemysłowej już na najwcześniejszym etapie formowania odrodzonej państwowości jako zagadnienie niezwykłej wagi ze względu na potrzebę ochrony dorobku intelektualnego Polaków, który był i jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego. Od 1918 roku dorobek intelektualny polskich wynalazców, innowatorów oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest autorytetem państwa na mocy prawa regulującego udzielanie patentów oraz innych praw wyłącznych.

Szczególna rola Urzędu Patentowego RP w procesie tworzenia gospodarki innowacyjnej wiąże się m.in. z szerokim upowszechnianiem wiedzy o ochronie własności intelektualnej, inspirowaniem inicjatyw ukierunkowanych na transfer technologii oraz podejmowaniem działań służących tworzeniu społecznej kultury użytkowania zasobów własności intelektualnej. Urząd Patentowy RP odgrywa rolę katalizatora różnorodnych procesów innowacyjnych, mając bezpośredni kontakt z bardzo licznymi środowiskami tworzącymi polski potencjał intelektualny i gospodarczy: wynalazcami, naukowcami, projektantami, przedsiębiorcami, inżynierami oraz przedstawicielami wielu innych zawodów, którzy w swojej działalności stykają się z zagadnieniami ochrony własności przemysłowej. Tak szeroki zakres odziaływania na liczne środowiska i grupy zawodowe sprawia, że Urząd Patentowy RP jest jednym z głównych ośrodków mających wpływ na kształtowanie postaw proinnowacyjnych w skali ogólnopolskiej.

MK, źródło: UPRP

Dyskusja (0 komentarzy)