Aktualności
Konferencje
30 Listopada
Opublikowano: 2018-11-30

„Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”

Możliwości stworzone przez Ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji to główny konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbędzie się 3–4 grudnia w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w szczególnym dla polskiego szkolnictwa wyższego momencie, zaledwie w kilka miesięcy po przyjęciu przez Sejm ustawy „Prawo o szkolnictwie i nauce” radykalnie zmieniającej reguły funkcjonowania życia akademickiego w naszym kraju. Głównym celem reformy jest podniesienie poziomu badań naukowych w Polsce i ich większe umiędzynarodowienie. Wprowadzone przez ustawę nowe rozwiązania w zakresie wspierania uczelni badawczych, ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych oraz klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych – oparte na międzynarodowych standardach – stwarzają zarazem unikalną szansę na poprawienie pozycji polskich szkół wyższych w światowych rankingach akademickich, w szczególności w rankingach „by subject” (kierunkowych). Wymaga to zarówno głębszego zrozumienia specyfiki tych rankingów, jak i właściwego ukierunkowania wysiłków uczelni. Dlatego główne sesje konferencji – poza wielokierunkową analizą rankingów światowych – poświęcone będą międzynarodowym doświadczeniom w tworzeniu uczelni badawczych, efektywnemu zarządzaniu badaniami naukowymi i instrumentom je wspierającym oraz nowym zasadom ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych,

Do udziału zaproszono, jako mówców, twórców czołowych rankingów światowych międzynarodowych, od kilku lat poświęcających szczególną uwagę rankingom „by subject”, a także wybitnych przedstawicieli polskiego świata akademickiego oraz firm i instytucji wspierających szkolnictwo wyższe. Konferencję organizowaną tradycyjnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polską Komisją Akredytacyjną otworzy wystąpienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Tematyka konferencji dotyczy uruchamianych przez ministerstwo inicjatyw mających na celu podniesienie jakości badań w Polsce: „Inicjatywy doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalnej inicjatywy doskonałości”. Wśród 33 mówców aż 11 to goście z zagranicy, w tym autorzy prestiżowych rankingów (m.in. US News, QS i Webometrics) oraz analitycy i rektorzy uczelni zagranicznych uczestniczących w Excellence Initiatives. Towarzyszyć im będą znakomitości polskiego życia akademickiego. Wśród mówców konferencyjnych są między innymi: prof. Jan Szmidt – przewodniczący KRASP, prof. Krzysztof Diks – przewodniczący PKA, prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący RGNiSW, prof. Paweł Rowiński – wiceprezes PAN, prof. Emanuel Kulczycki – przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW, dr Olaf Gajl – dyrektor OPI, dr Zygmunt Krasiński – dyrektor KPK Horyzont 2020, a także rektorzy i prorektorzy polskich uczelni.

Główne sesje konferencyjne poprowadzą: prof. Michał Kleiber („inicjatywy doskonałości” na świecie), prof. Wiesław Banyś (sieci „uniwersytetów europejskich”), prof. Stanisław Kistryn (wyłanianie uczelni badawczych), prof. Tomasz Szapiro (ewaluacja wg ustawy 2.0), prof. Dominik Antonowicz (metodologie rankingów), prof. Grzegorz Mazurek (budowa „visibility” uczelni), Waldemar Siwiński (rankingi „by subject”).

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Centrum. Adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w uczelniach akademickich: rektorów, prorektorów i dziekanów, a także do dyrektorów biur rozwoju oraz pełnomocników ds. ewaluacji i rankingów. Przewiduje się udział 150 osób. Podczas konferencji tradycyjnie odbędzie się Gala ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018, podczas której zostaną nagrodzone uczelnie, których badania wnoszą największy wkład w postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie.

Więcej na stronie internetowej konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2018 

Dyskusja (0 komentarzy)