Aktualności
Konferencje
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Szkoły doktorskie – kolejna debata NKN FORUM

20 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga z debat środowiskowych poświęconych wdrażaniu poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego. Tematem obrad będą tym razem szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach „NKN Forum”. W ich trakcie szkoły wyższe oraz uczelnie przedstawią projekty rozwiązań, koncepcje, pomysły i inicjatywy dotyczące wdrażania w życie różnych obszarów związanych z nową ustawą oraz reformą nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza z konferencji odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, która odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, będą szkoły doktorskie. Wdrażane projekty szkół doktorskich zaprezentują przedstawiciele różnych uczelni, dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilku uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

W organizację debaty włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów (jej przedstawiciele wezmą czynny udział we wszystkich panelach i seminariach) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rejestracja na toruńską debatę odbywać się będzie za pośrednictwem uczelni. W najbliższych dniach organizatorzy prześlą do rektorów zaproszenia z linkiem pozwalającym zapisać do udziału kilku przedstawicieli danej uczelni.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)