Aktualności
Konferencje
16 Listopada
Opublikowano: 2022-11-16

W grudniu pierwszy Kongres Samorządów Szkół Doktorskich

W dniach 10–11 grudnia odbędzie się premierowa edycja Kongresu Samorządów Szkół Doktorskich. W zamierzeniach organizatorów ma on być stałą platformą współpracy między tymi samorządami.  

Modele funkcjonowania samorządów w Szkołach Doktorskich nie są konstruowane jednakowo. Zgodnie z treścią art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) wskazuje się, że od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich III stopnia. Swoista dowolność i autonomia uniwersytecka spowodowała jednak, że samorządy reprezentujące głównie lub m.in. szkoły doktorskie zostały uregulowane w różnoraki sposób. Samorządy te działają obecnie w ramach przepisów przejściowych, jednak to one docelowo mają funkcjonować po wygaszeniu studiów doktoranckich III stopnia.

Przed samorządami Szkół Doktorskich stoi wiele wyzwań, które wiążą się nie tylko ze zmianą regulaminu ich funkcjonowania, ale również m.in. z koniecznością współpracy z podmiotem prowadzącym szkołę doktorską oraz dyrektorami właściwych jednostek naukowych lub badawczych; wsparciem doktorantów z niepełnosprawnością czy dbaniem o warunki socjalno-bytowe, jak również udziałem samorządu przy IPB lub ocenie śródokresowej, a także rozwiązaniem kwestii, czy samorząd ma pełnić funkcję obrońcy, czy mediatora w konflikcie między doktorantami a podmiotami prowadzącymi szkoły doktorskie.

Problemów jest wiele i czas zacząć o nich rozmawiać, a także wypracowywać wspólną praktykę funkcjonowania samorządów Szkół Doktorskich – zachęcają do udziału w Kongresie jego organizatorzy z Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Doktorancko-Studenckiej Organizacji Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydarzenie odbędzie się online w dniach 10–11 grudnia. Do uczestnictwa w nim zaproszeni są wszyscy doktoranci Szkół Doktorskich zrzeszeni w jakikolwiek sposób w samorządach, jak również osoby reprezentujące Szkoły Doktorskie. Oprócz wspomnianych już wyżej zagadnień, poruszone zostaną także kwestie modeli samorządów Szkół Doktorskich uniwersytetów, w tym artystycznych, oraz samorządów szkół doktorskich PAN; finansowania działalności samorządów szkół doktorskich; umiędzynarodowienia doktorantów; współpracy z władzami uczelni i z Rzecznikiem Praw Doktoranta.

Celem paneli dyskusyjnych ma być nie tylko zwrócenie uwagi na istnienie danego problemu, ale również próba
znalezienia rozwiązań i zaleceń, które następnie zostaną zebrane w formie postulatów. Będą one później opracowane w formie raportu, który otrzymają samorządy Szkół Doktorskich, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, jak i inne odpowiednie organy.

Zgłoszenia reprezentantów samorządów do udziału w Kongresie należy kierować na adres e-mail: kongressamorzadowsd@gmail.com (w treści maila należy podać: imiona i nazwiska reprezentantów, reprezentowany samorząd oraz adresy mailowe do reprezentantów).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)