Aktualności
Konferencje
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami

Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Współczesne media”, organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia br. w Lublinie.

„Współczesne media” od początku swego funkcjonowania miały być przestrzenią łączącą badaczy mediów wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, odwołujących się do różnych paradygmatów badawczych, lecz połączonych przedmiotem refleksji naukowej i poszukiwaniami nowych metod badawczych. W ciągu dziesięciu lat, które mijają od naszego pierwszego spotkania w 2008 roku, środowisko badaczy mediów wiele osiągnęło. W tym czasie wyrosłe z prasoznawstwa medioznawstwo zostało uznane za odrębną dyscyplinę badawczą, dzięki czemu badacze mediów mogą zdobywać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w naukach o mediach. Spotkania w ramach cyklu „Współczesne media”, będące forum badaczy mediów, mają udział w procesie emancypowania się nowej dyscypliny badawczej oraz wyłaniania się pokrewnych dyscyplin pogranicznych (np. mediolingwistyki będącej obszarem wspólnym wiedzy o mediach i lingwistyki).

Jubileuszowy charakter spotkania oraz osiągnięcie przez nauki o mediach dojrzałości metodologicznej sprzyjają podsumowaniom. Z tego powodu najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”. Podczas dwudniowych obrad wygłoszone zostaną referaty mieszczące się w tym zakresie i: zawierające omówienie metod wykorzystywanych w badaniach nad mediami – zarówno zaczerpniętych z innych dyscyplin naukowych, jak i wypracowanych na gruncie medioznawstwa; będące przykładem zastosowania tych metod w praktyce analitycznej; zwracające uwagę na najważniejsze (najbardziej aktualne lub ponadczasowo istotne) problemy badań nad mediami; prezentujące dorobek poszczególnych środowisk badawczych zajmujących się tematyką mediów; ukazujące specyfikę polskiego medioznawstwa na tle międzynarodowych badań nad mediami.

Uroczysta inauguracja wydarzenia: 19.04.2018 r., godz. 9.00, Aula im. Ignacego Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin).

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)