Aktualności
Konkursy
04 Maja
Opublikowano: 2020-05-04

Ruszył nabór wniosków do „Doktoratów wdrożeniowych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

To szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub  instytucie prowadzącym szkołę doktorską i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

W poprzedniej edycji programu, ogłoszonej w 2019 r., wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

– Program „Doktorat wdrożeniowy” to jeden ze sztandarowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego istotą jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu dla obopólnych korzyści – mówi szef resortu Wojciech Murdzek. – Doktoraty realizowane są w najlepszych jednostkach naukowych, a partnerzy po stronie biznesu – świadomi wagi przedsięwzięcia, w które się zaangażowali.

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego wzrasta ono do 4450 zł. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową. Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP). Do udziału można zgłosić osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę. Wnioski można składać na stronie: https://osf.opi.org.pl do 15 czerwca.

Od 2017 r. odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich ponad 1000 doktorantów: I edycja – ok. 300, II edycja – ponad 400, III edycja – ponad 300 doktorantów oraz łącznie ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów (I edycja – ok. 200 firm, II edycja – ponad 220, III edycja – ponad 220 firm).źródło:

MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)