Aktualności
Konkursy
07 Czerwca
Źródło: NCBR
Opublikowano: 2023-06-07

200 mln zł dla uczelni na rozwój kształcenia w kluczowych branżach

Do 10 lipca trwa nabór w ramach pierwszego konkursu dla uczelni w programie FERS. Unijne fundusze trafią na pobudzanie rozwoju kierunków studiów, szczególnie istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

„Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” to pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 200 mln zł trafi do uczelni na pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport. Nabór wniosków prowadzony jest do 10 lipca.

Kształcenie dla branż kluczowych

Wnioskodawcami w konkursie mogą być uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie – czy to z inną uczelnią, czy też z innym podmiotem funkcjonującym w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W przypadku nawiązania partnerstwa trzeba uzasadnić jego celowość. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które będą obejmować szereg działań, tworzących kompleksowy program wsparcia, realizowany na kierunku lub kierunkach studiów dotyczących wskazanych branż i zapewniający rozwój studentów oraz kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia – w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Obserwujemy wyścig dotyczący rozwoju coraz bardziej zaawansowanych technologii, które chcą być odpowiedzią na zachodzące zmiany geopolityczne, prawne czy związane z zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Nowe technologie mają być jednym z instrumentów służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i pozwalających nam konkurować co najmniej na rynku europejskim. Aby je stworzyć, ale też aby w pełni wykorzystać ich możliwości, potrzebujemy specjalistów, inżynierów, fachowców zapewniających m.in. wsparcie obsługowe, analityczne czy zarządcze – zwłaszcza w kluczowych branżach. W naszym konkursie, na podstawie najbardziej aktualnych analiz i rozmów prowadzonych z rynkiem, wytypowaliśmy kilka branż, i to na ich potrzeby w pierwszej kolejności chcemy kształcić kadry – wyjaśnia dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zbiór działań obowiązkowych w projekcie przewiduje:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym wskazanych branż, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak zmiany klimatyczne, aspekty środowiskowe, energetyka odnawialna, efektywność energetyczna zrównoważony rozwój i inne;
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne (w tym zagraniczne), zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków;
  • realizację działań służących ograniczeniu zjawiska przedwczesnego kończenia nauki (ang. drop-out), takich jak np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, działania prowadzące do rekrutacji świadomych kandydatów na kierunki objęte konkursem, realizowane m.in. we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i podmiotami z wybranych branż kluczowych;
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego i innych.

Możliwe do sfinansowania są działania związane z aktywnością dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną kadry akademickiej, poprzez m.in. udział w kursach, szkoleniach, stażach, wizytach studyjnych (krajowych i międzynarodowych) oraz innych formach wymiany wiedzy i doświadczenia z praktykami działającymi zawodowo w branżach będących przedmiotem zainteresowania w konkursie.

Dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków można uzyskać, jeśli uczelnia na dzień złożenia wniosku prowadzi co najmniej roczną udokumentowaną współpracę z pracodawcami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym z branż, których potrzeby są adresowane w konkursie, w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

Premiowane będzie też partnerstwo w projekcie z co najmniej jednym podmiotem reprezentującym kluczowe branże wskazane w konkursie, ponieważ takie partnerstwo sprzyja trwałej współpracy i jej kontynuacji po zakończeniu działań projektowych. Korzystna dla wnioskodawców będzie także sytuacja, gdy kierunek lub kierunki ubiegające się o wsparcie w projekcie kształcą na potrzeby branż kluczowych wpisujących się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa, w którym znajduje się uczelnia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)