Aktualności
Konkursy
19 Lutego
Opublikowano: 2020-02-19

Druga edycja programu KATAMARAN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w programie Katamaran. W jego ramach uczelnie będą mogły pozyskać finansowanie na uruchomienie rekrutacji na studia oraz wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.

Celem głównym programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej. W II edycji uczelnie będą mogły pozyskać finansowanie na uruchomienie rekrutacji na studia oraz wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia poprzez m.in.: wypłatę stypendiów dla studentów polskich i zagranicznych uczelni, organizację lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z partnerami zagranicznymi oraz organizację szkoleń dla studentów i kadry akademickiej. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wnioskami o udział w programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu to20 mln zł. Budżet jednego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest do końca kwietnia. Ogłoszenie wyników zaplanowano do połowy września. Realizacja wyłonionych w programie projektów rozpocznie się 1 października i potrwa do czerwca 2023 roku. Szczegóły: www.nawa.gov.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)