Aktualności
Konkursy
03 Lipca
Źródło: NCBR
Opublikowano: 2023-07-03

Granty NCBR na umiejętności jutra

Wzmacnianiu nowoczesnego szkolnictwa wyższego, które trafnie odpowiada na wyzwania gospodarcze i związane z nimi potrzeby rynku pracy, służą pierwsze konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To już ostatnie dni dla uczelni i jednostek naukowych na składanie wniosków o dofinansowanie kształcenia na potrzeby branż kluczowych oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej i doktorantów.

Mowa o konkursach „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (nabór wniosków do 10 lipca) oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” (nabór wniosków do 17 lipca). Ich łączny budżet to 250 mln zł.

Ich ogłoszenie zbiegło się z ustanowieniem przez Komisję Europejską roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Inicjatywa akcentuje potrzebę nauki przez całe życie (w tym zdobywanie nowych kwalifikacji) oraz znaczenie umiejętności na rynku pracy. Jak wskazują jej pomysłodawcy, ponad 75 proc. firm w Unii Europejskiej boryka się dziś ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności, w szkoleniach uczestniczy zaś systematycznie niespełna 40 proc. dorosłych. Odwróceniu tego trendu mają służyć m.in. konkursy NCBR.

200 mln zł na kształcenie dla branż kluczowych

Do uczelni trafią środki na pobudzanie rozwoju kierunków studiów kształcących kadry pod kątem zapotrzebowania wybranych branż istotnych dla rozwoju gospodarki, takich jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny oraz transport. Pomoże to w budowaniu ich oferty na miarę nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie, realizujące projekty samodzielnie lub w partnerstwie – czy to z inną uczelnią, czy też z podmiotem funkcjonującym w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Wnioski można składać jeszcze do 10 lipca.

Na podstawie najbardziej aktualnych analiz i rozmów prowadzonych z rynkiem wytypowaliśmy kilka branż i to na ich potrzeby w pierwszej kolejności chcemy kształcić kadry – podkreśla dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor NCBR. – Wszyscy rozumiemy, że nasza gospodarka nie funkcjonuje w izolacji, ale jest ściśle powiązana z globalnymi trendami i zjawiskami. Obserwujemy wyścig dotyczący rozwoju coraz bardziej zaawansowanych technologii, które chcą być odpowiedzią na zachodzące zmiany geopolityczne, prawne czy związane z zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Nowe technologie mają być jednym z instrumentów służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i pozwalających nam konkurować co najmniej na rynku europejskim. Aby je stworzyć, ale też aby w pełni wykorzystać ich możliwości, potrzebujemy specjalistów, inżynierów, fachowców zapewniających m.in. wsparcie obsługowe, analityczne czy zarządcze, zwłaszcza w kluczowych branżach – dodaje.

50 mln zł na rozwijanie kwalifikacji kadry dydaktycznej i doktorantów

W drugim konkursie, trwającym do 17 lipca, NCBR czeka na projekty uczelni oraz jednostek naukowych, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów. Celem jest budowanie potencjału uczelni. Projekty można będzie realizować samodzielnie lub w partnerstwie. Ich spodziewany efekt to uzyskanie lub podniesienie przede wszystkim następujących kwalifikacji lub kompetencji:

  • dydaktycznych – w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia,
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji.

Dodatkowo, poza obowiązkowym zestawem kompetencji i kwalifikacji wskazanym wyżej, można będzie wspierać rozwój kadry w macierzystej uczelni bądź u partnera (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie) w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych oraz innych kompetencji merytorycznych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Jak dowodzą dotychczasowe programy NCBR, każda złotówka zainwestowana w nowoczesną dydaktykę na uczelniach przynosi długofalowe efekty. Dotacje unijne przekazywane uczelniom w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój przysłużyły się do wzmocnienia szkolnictwa wyższego m.in. w takich aspektach, jak: podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, przeprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach czy poprawa ich dostępności.

Wypełnianie luk w umiejętnościach dorosłych

W sierpniu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach FERS, dotyczący podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych. Inicjatywie przyświeca idea wzmocnienia potencjału uczelni, aby umożliwić im realizowanie idei uczenia się przez całe życie i dopasowanie oferty szkół wyższych do oczekiwań pracodawców oraz kształcenie kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki. Celem wsparcia będzie dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowanie się (reskilling) a także wypełnienie luk w umiejętnościach (skills gap). Dlatego konkurs ukierunkowany będzie na osoby w wieku 18-64 lat, jako te, które funkcjonują na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w tym pełna dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)