Aktualności
Konkursy
13 Lutego
Opublikowano: 2019-02-13

Kolejne granty MSCA COFUND dla polskich instytucji naukowych

Kolejne dwie polskie instytucje: Polska Akademia Nauk i Instytut Chemii Fizycznej PAN otrzymały prestiżowe granty Marie Skłodowska-Curie COFUND. W sumie ponad 5 mln euro przeznaczone zostanie na sfinansowanie kilkuletnich stypendiów dla doświadczonych naukowców, którzy przyjadą do Polski, by zrealizować swoje badania.

Poprzez granty MSCA COFUND Komisja Europejska dofinansowuje regionalne, krajowe lub międzynarodowe programy badawczo-szkoleniowe, wspierające karierę naukową oraz międzysektorową i międzynarodową mobilność naukowców. Wyniki dotyczą naboru MSCA-COFUND-2018, który zakończył się 27 września 2018 roku. Spośród 71 zgłoszonych wniosków dofinansowanych zostanie 16.

Pierwszy z „polskich” grantów, do którego wniosek przygotowany został we współpracy z KPK PB UE, zdobyła Polska Akademia Nauk. PAN otrzyma 3 mln 678 tys. euro na realizację pięcioletniego projektu PASIFIC („Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity”), którego całkowity budżet wynosi ponad 11 mln 658 tys. euro. PASIFIC sfinansuje 50 dwuletnich stypendiów dla naukowców, którzy chcą realizować badania w instytutach PAN. Stypendyści (również obcokrajowcy) powinni posiadać co najmniej stopień doktora i spędzić dwa z ostatnich trzech lat poza Polską. Będą mieli zapewnione komfortowe warunki do prowadzenia badań: otrzymają wysokie stypendia oraz granty badawcze o wartości do 60 tys. euro.  O tym, kto przyjedzie realizować badania zadecyduje międzynarodowe grono ekspertów. Oczekiwane rezultaty to dalsze umiędzynarodowienie instytutów PAN, a także rozwój karier naukowych stypendystów oraz nawiązanie przez nich trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym i pozaakademickim, owocujące kolejnymi projektami badawczymi.

Z kolei Instytut Chemii Fizycznej PAN został laureatem konkursu COFUND już po raz drugi. Teraz otrzyma ponad 1 mln 379 tys. euro na realizację pięcioletniego projektu PD2PI („From Postdoc to PI: Future leaders of ERA”) o całkowitej wartości ponad 2 mln 653 tys. euro.

Dwa nowe polskie projekty zapewnią finansowanie kilkuletnich stypendiów dla doświadczonych naukowców, którzy przyjadą do Polski, by zrealizować swoje badania.

– Oba projekty przyczynią się do zwiększenia umiędzynarodowienia polskiej nauki, ponieważ umożliwią około 70 postdokom prowadzenie 2-letnich badań w różnych instytutach Polskiej Akademii Nauk. Kto konkretnie przyjedzie? To będzie zależało od wyników konkursów, które obie instytucje ogłoszą po podpisaniu kontraktów z Komisją Europejską – mówi koordynatorka programu MSCA w Polsce Anna Wiśniewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Do tej pory w Polsce realizowane były cztery projekty COFUND w ramach programu Horyzont 2020, przy czym jeden z nich adresowany był do doświadczonych naukowców, a trzy pozostałe do naukowców początkujących. Granty otrzymały wcześniej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Narodowe Centrum Nauki. Dofinansowanie dwóch nowych projektów zwiększyło całkowity budżet, jaki polskie instytucje uzyskały w konkursach COFUND o nieco ponad 40%, podnosząc kwotę do ponad 17 mln euro. Kolejna edycja konkursu zostanie otwarta 4 kwietnia 2019 r.

Źródło: KPK PB UE

Dyskusja (0 komentarzy)