Aktualności
Konkursy
31 Maja
Opublikowano: 2021-05-31

Konkurs dla naukowców zajmujących się mniejszością niemiecką

Konkurs na realizację projektów badawczych nawiązujących do historii, dziedzictwa, współczesności i perspektyw mniejszości niemieckiej w Polsce ogłosiło Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2021 r.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów, którzy w orbicie swoich naukowych zainteresowań umieścili kwestie związane z przeszłością, współczesnością, przyszłością Niemców w Polsce.

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu powinny zostać przeprowadzone w okresie od 15 lipca do 10 grudnia 2021 roku. Efektem końcowym pracy badawczej ma być artykuł naukowy o objętości co najmniej jednego arkusza wydawniczego. W przypadku pozytywnej opinii recenzenta pracy, artykuł zostanie opublikowany w Roczniku Centrum. Środki finansowe przekazane do dyspozycji realizatora projektu badawczego mogą być
wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów podróży i noclegów związanych z realizacją kwerend, wywiadów i innych działań; dostęp do elektronicznych baz danych i archiwów; zakup niezbędnej literatury; zakup specyficznego wyposażenia niezbędnego do realizacji badań; a także na wynagrodzenie badacza – adekwatne do nakładu poniesionej pracy.

Wypełniony wniosek zawierający listę planowanych wydatków wraz z opinią należy przesłać na adres: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole najpóźniej do 16 czerwca 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do biura). Z autorami wybranych koncepcji Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zawrze umowę o dzieło na kwotę do 9 tys. zł netto. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową w terminie do 15 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Centrum.

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zajmuje się badaniem przeszłości i dziedzictwa mniejszości niemieckiej w Polsce. Został powołane 30 czerwca 2016 roku, choć o „utworzeniu komórki, która podejmie i będzie koordynowała badania dotyczące mniejszości niemieckiej, jej historii i dziedzictwa kulturowego” napisano już we Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu. Od stycznia tego roku placówka realizuje trzy projekty: „Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Polen 2021”, „Historia i dziedzictwo mniejszości niemieckiej – działalność badawcza”, „Archiwizacja i dokumentacja historii mniejszości niemieckiej”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)