Aktualności
Konkursy
30 Maja
Opublikowano: 2022-05-30

Konkurs dla naukowców zajmujących się informatyką i jej zastosowaniami

Do 12 czerwca trwa nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Pula nagród wynosi 100 tys. zł.

Nagroda została ustanowiona w 2005 roku przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą dla upamiętnienia Witolda Lipskiego, pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 • teoretyczne aspekty informatyki
 • zastosowania informatyki.

W każdej z kategorii wysokość nagrody wynosi 50 tys. zł. Mogą ją otrzymać osoby, które:

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki
 • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu
 • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym)
 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez elektroniczny formularz, do którego należy dołączyć (również w formie elektronicznej) opinię/list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz:

 • życiorys kandydata (CV)
 • krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
 • listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych
 • najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5)
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 12 października 2022 r. szczegółowe informacje, w tym regulamin, znajdują się na stronie internetowej: Nagroda im Lipskiego – Fundacja Kościuszkowska Polska (kfpoland.org).

Witold Lipski był wybitnym Polskim informatykiem. W swojej krótkiej karierze naukowej napisał szereg istotnych prac w teorii baz danych i analizy algorytmów. Opublikował także dwie książki: „Kombinatorykę dla programistów” oraz Analizę kombinatoryczną” (wspólnie z Wiktorem Markiem). Współpracował m.in. z wybitnymi informatykami Christosem Papadimitriou i Frankiem Preparatą. Był również promotorem Tomasza Imielińskiego (Rutgers University, USA) i Zbigniewa Michalewicza (Adelaide University, Australia).

Nagroda jego imienia została ustanowiona w 20 rocznicę przedwczesnej śmierci Lipskiego (w 2005 r.) przez Fundację Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących, z inicjatywy trzech polskich informatyków mieszkających zagranicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka (promotora Lipskiego na Uniwersytecie Warszawskim) i Mirosława Truszczyńskiego. Od 2022 roku sponsorem nagrody jest Fundacja
Kościuszkowska.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)