Aktualności
Konkursy
12 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-12

Konkurs na najlepsze prace poświęcone edukacji

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło drugą edycję konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone edukacji. Adresowany jest do autorów, redaktorów, badaczy i naukowców, którzy w twórczy sposób przyczyniają się do rozwijania wiedzy o edukacji.

Celem Konkursu jest wyłonienie i wydanie recenzowanych, nieopublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki edukacyjnej, charakteryzujących się wysokim poziomem naukowym, dzięki: odkrywczości założeń i wadze wyników, poprawności metodologicznej, innowacyjności ujęcia, integralności tematyki i formy oraz wartości pracy dla rozwoju teorii naukowych lub praktyki badawczej. Treść pracy powinna dotyczyć wybranego obszaru edukacji w ujęciu dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych lub w ujęciu interdyscyplinarnym.

Do konkursu można również zgłaszać nieopublikowane rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje przygotowane w ramach realizowanych grantów naukowo-badawczych, przygotowane w ramach indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych lub realizacji innych zadań zawodowych w jednostce naukowo-badawczej. Prace magisterskie zostaną dopuszczone do oceny pod warunkiem dołączenia rekomendacji uzasadniającej wartość naukową lub badawczą tej pracy, przygotowanej przez specjalistę ze stopniem lub tytułem naukowym w dziedzinie, której dotyczy praca.

Cztery najwyżej ocenione prace zostaną zrecenzowane przez ekspertów, a następnie wydane nakładem Wydawnictwa FRSE w formie tradycyjnej i elektronicznej w językach polskim i angielskim. Będą również promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację oraz zamieszczane w elektronicznych repozytoriach, z którymi współpracuje Wydawnictwo FRSE: CrossrefCentral and Eastern European Online LibraryCentrum Otwartej NaukiRepozytorium Uniwersytetu JagiellońskiegoGoogle ScholarAcademia.edu.

Ponadto laureaci konkursu mogą włączyć swoją monografię do dorobku naukowego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji znajduje się w wykazie Ministra Edukacji i Nauki, a publikacje w niej wydawane otrzymują 80 punktów.

Prace zgłoszone do 31 lipca 2021 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r. Prace zgłoszone w terminie od 1 sierpnia do 15 listopada 2021 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2021 r. W przypadku wyczerpania limitu nagród w I turze, organizator zastrzega sobie prawo odwołania II tury oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 509 009 336 lub adresem mailowym: kkwiatosz@frse.org.pl

MK

Regulamin konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)