Aktualności
Konkursy
04 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-04

Ku likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny pomoże polskim uczelniom podjąć aktywne działania, dzięki którym będą mogły otworzyć się na osoby ze szczególnymi potrzebami. Na ten cel przeznaczono 400 mln zł. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 czerwca.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020 już ponad 200 polskich uczelni podjęło konkretne działania na rzecz znoszenia barier w edukacji na poziomie wyższym. Realizacja zasad równych szans i niedyskryminacji wyraża się na uczelniach m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i taką organizację procesu kształcenia, która zapewni dostosowanie studiów do potrzeb wszystkich studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Poprzez nabór w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny pomoże polskim uczelniom podjąć aktywne działania, dzięki którym otworzą się na osoby ze szczególnymi potrzebami oraz wesprze w równym dostępie do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, a także  możliwości jego ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być wyłącznie uczelnie, które zrealizowały projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą one starać się o łączny budżet 400 milionów złotych. Środki można przeznaczyć na zakup infrastruktury lub adaptację budynków, pomieszczeń, otoczenia budynków związane z dostosowaniem uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Uczelnie coraz bardziej dostępne” rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do 28 czerwca. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 8 mln zł. Maksymalny okres realizacji projektu może potrwać 48 miesięcy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCBR.

MK, źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)